شورای آموزشی

اعضای شورای آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی:

آقای دکتر نوراله محمدی، آقای دکتر فرهاد خرمائی، آقای دکتر رحمت اله مرزوقی، خانم دکتر فریبا خوشبخت، آقای دکتر قربان همتی علمدارلو، آقای دکتر محمد همتی نفر، آقای دکتر جواد عباس ‏پور، خانم دکتر فاطمه جباری، خانم دکتر محبوبه فولادچنگ، آقای دکتر محمدعلی گودرزی

وظایف شورا:

1- برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه­ های اجرایی مصوباتی که توسط معاون آموزشی دانشگاه ابلاغ می­ شود

2- تدوین و تصویب سیاستهای آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی دانشگاه

3- بررسی و تصویب برنامه­ ها و طرح های آموزشی دانشکده و ارجاع آن به شورای آموزشی دانشگاه

4- هماهنگی آموزشی بین بخش ها در برنامه ریزی و ارائه دروس هر ترم

5- بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیأت علمی آموزش جدید و پیشنهاد آن به معاون آموزشی دانشگاه جهت طرح در هیأت ممیزه دانشگاه برای تکمیل اعضای هیأت علمی هر بخش

6- پیشنهاد ظرفیت و نیز شرایط پذیرش دانشجو جهت ارائه به معاون آموزشی دانشگاه

7- بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئیس دانشکده به شورا ارجاع می­ دهد

8- بررسی تقاضای اعطاء بورس و پیشنهاد آن به معاون آموزشی دانشگاه

9- نظارت بر برنامه ریزی های آموزشی بخشها و کیفیت دروس