بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

ریاست بخش

عضو هیأت علمی

نمایش استاد به صورت موقت در دسترس نمی‌باشد.

عضو هیأت علمی

عضو هیأت علمی

مهدی محمدی

مهدی محمدی 

استاد
اتاق: 512
پست الکترونیکی: 

عضو هیأت علمی

معصومه محترم

معصومه محترم 

استادیار
اتاق: 413 و اتاق معاونت دانشجویی فرهنگی طبقه اول
پست الکترونیکی: 

عضو هیأت علمی

جعفر ترک زاده

جعفر ترک زاده 

استاد
اتاق: 412
پست الکترونیکی: 

عضو هیأت علمی

قاسم سلیمی

قاسم سلیمی 

دانشیار
اتاق: 422
پست الکترونیکی: 

عضو هیأت علمی

فهیمه کشاورزی

فهیمه کشاورزی 

دانشیار
اتاق: 411
پست الکترونیکی: 

عضو هیأت علمی

نمایش استاد به صورت موقت در دسترس نمی‌باشد.