معرفی بخش روانشنای تربیتی

هدف:

          دوره کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی تربیتی با تاکید خاصی که بر کاربرد روانشناسی در تعلیم و تربیت و تحقیقات روانشناسی دارد می تواند علاوه بر کمک به تربیت مدرس متعهد برای مراکز آموزشی افرادی تربیت کند که با آگاهی از نیازهای خاص مملکت بتوانند تحقیقات روانشناسی تربیتی کشور را هدایت نمایند و در پی ریزی آن دسته از تحقیقاتی که مبتنی بر مسائل بومی جامعه می باشد خدمات مهم و ارزنده ای ارائه دهند و ما را به طرف خودکفایی در زمینه روانشناسی تربیتی و شاخه های مربوط به آن هدایت نمایند.

کارشناسی: -

کارشناسی ارشد: روانشناسی تربیتی

دکتری: روانشناسی تربیتی

بروشور معرفی رشته های بخش روانشناسی تربیتی