عضو هیأت علمی

عبدالعزیز افلاک سیر

عبدالعزیز افلاک سیر 

دانشیار
اتاق: 217
پست الکترونیکی: 

عضو هیأت علمی

نوراله محمدی

نوراله محمدی 

استاد
اتاق: 206 و اتاق ریاست دانشکده طبقه اول
پست الکترونیکی: 

عضو هیأت علمی

حبیب هادیان فرد

حبیب هادیان فرد 

استاد
اتاق: 209
پست الکترونیکی: 

عضو هیأت علمی

جواد ملازاده

جواد ملازاده 

دانشیار
اتاق: 218
پست الکترونیکی: 

عضو هیأت علمی

محمدرضا تقوی

محمدرضا تقوی 

استاد
اتاق: 213
پست الکترونیکی: 

عضو هیأت علمی

چنگیز رحیمی طاقانکی

چنگیز رحیمی طاقانکی 

استاد
اتاق: 207
پست الکترونیکی: 

عضو هیأت علمی

محمدعلی گودرزی

محمدعلی گودرزی 

استاد
اتاق: 222
پست الکترونیکی: 

عضو هیأت علمی

نمایش استاد به صورت موقت در دسترس نمی‌باشد.