ریاست بخش

نمایش استاد به صورت موقت در دسترس نمی‌باشد.

عضو هیأت علمی

عضو هیأت علمی

عضو هیأت علمی

نمایش استاد به صورت موقت در دسترس نمی‌باشد.

عضو هیأت علمی

عضو هیأت علمی

عضو هیأت علمی

امین ایزدپناه

امین ایزدپناه 

استادیار
اتاق: 520
پست الکترونیکی: