معاون دانشجویی و فرهنگی

معصومه محترم

معصومه محترم 

استادیار
اتاق: 413 و اتاق معاونت دانشجویی فرهنگی طبقه اول
پست الکترونیکی: 

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده

معاونت دانشجویی فرهنگی

معاون: سرکار خانم دکتر معصومه محترم

مسئول دفتر: فاطمه طاهری

تماس: 07136134698

کارشناس: محسن قاسمی

تماس: 07136134606

 

حوزه وظایف معاونت:

  • ارائه خدمات مربوط به رفاه دانشجویان
  • برقراری جلسات گفت و شنود بین استادان و دانشجویان
  • ترغیب دانشجویان به تشکیل انجمنهای فعال دانشجویی و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای اداره امور این انجمنها
  • ترغیب دانشجویان به شرکت در فعالیتهای دانشجویی و نظارت بر حسن اجرای تصمیماتی که توسط انجمن های دانشجویی اتخاذ می شود
  • نظارت بر حسن اجرای مقررات انضباطی مصوب و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه
  • برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی
  • امور وام های دانشجویی 

آدرس اینستاگرام معاونت دانشجویی فرهنگی: 

https://www.instagram.com/farhangi_education_shirazu

کانال تلگرام دانشکده:

https://t.me/educationalsciencesandpsychology