مسئول دفتر و کارشناس بخش

 

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

آیدی سامانه آموزشی

زهرا زارع 

07136134674

z.zare

راضیه حسینی

07136134668

r.hosseini