آزمایشگاه علم اطلاعات و دانش شناسی

آزمایشگاه علم اطلاعات و دانش شناسی در پاسخ به نیاز رشتۀ علم اطلاعات و دانش شناسی به آزمایشگاهی مجهز در جهت برگزاری واحدهای عملی ایجاد و تجهیز شد. با تغییر نام و سرفصل های رشتۀ کتابداری و اطلاع رسانی به علم اطلاعات و دانش شناسی، شمار واحدهای در پیوند با رایانه، برنامه نویسی، و وب بیشتر شده و نیاز به آزمایشگاهی اختصاصی برای این رشته بیش از پیش آشکار شد. علاوه بر واحدهای رایانه ای و برنامه نویسی، واحدهای درسی نظیر سازماندهی اطلاعات، مجموعه سازی نیز که بخش قابل توجهی از آنها به صورت عملی هستند، در این آزمایشگاه برگزار می شود. این آزمایشگاه با تلاش ها و پیگیری های مجدّانه خانم دکتر مهدیه میرزابیگی و آقای دکتر جواد عباس پور و همچنین مسئولان محترم دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی و دانشگاه شیراز، در طبقۀ چهارم دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی دایر شده است. علاوه بر برگزاری کلاس های درس، این آزمایشگاه امکان برگزاری دورهمی های تخصصی و انجام تمرینات و تکالیف درسی دانشجویان رشتۀ علم اطلاعات و دانش شناسی را نیز فراهم می کند.