جدیدترین اخبار دانشکده

اطلاعیه ها

کارشناس: روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی

دکتری: روانشناسی بالینی

کارشناسی: -

کارشناسی ارشد: روانشناسی تربیتی

دکتری: روانشناسی تربیتی

کارشناسی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
کارشناسی ارشد: فیزیولوژی ورزشی ــ یادگیری رفتاری ـ حرکتی
 
دکتری: فیزیولوژی ورزشی
کارشناسی: آموزش کودکان استثنایی
 
کارشناسی ارشد: آموزش کودکان استثنایی
 
دکتری: آموزش کودکان استثنایی
کارشناسی: مدیریت آموزشی و برنامه درسی  
 
کارشناسی ارشد: -
 
دکتری: -
کارشناسی: آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی 
 
کارشناسی ارشد: تاریخ و فلسفه تعلیم و  تربیت 
 
دکتری: تاریخ و فلسفه تعلیم و  تربیت 
کارشناسی: علم اطلاعات و دانش شناسی
 
کارشناسی ارشد: علم اطلاعات و دانش شناسی
 
دکتری: علم اطلاعات و دانش شناسی