شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی:

آقای دکتر نوراله محمدی، خانم دکتر مریم کوشکی جهرمی، آقای دکتر عبدالعزیز افلاک سیر، آقای دکتر جعفر جهانی، خانم دکتر مهدیه میرزابیگی، آقای دکتر بابک شمشیری، خانم دکتر راضیه شیخ الاسلامی، خانم دکتر ربابه رستمی، خانم دکتر دیبا سیف


شرح وظایف معاونت پژوهشی دانشکده:

1 - تشکیل شورای پژوهشی دانشکده جهت بررسی امور پژوهشی

2 - تهیه و تنظیم پیش نویس مکاتبات

3 - هماهنگی و تهیه پیشنویس دستور جلسات

4 - پیگیری دریافت گرانت آغازین اساتید جدید الاستخدام

5 - نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات پژوهشی (گرانت) و تأئید و ارسال به حسابداری

6 - همکاری و راهنمایی اساتید جهت تهیه و تکمیل پرونده­های ارتقاء، تبدیل وضعیت، بورس، گرانت

7 - بررسی درخواست اساتید متقاضی شرکت در همایش خارجی و سفرهای کوتاه مدت علمی

8 - بررسی و امتیاز دهی فعالیتهای پژوهشی (گرانت، پایه،کارآیی)

9 - شناسایی مجلات ISI و مجلات معتبر علمی – پژوهشی و ISC

10 - معرفی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به واحدها و سازمانهای مختلف جهت انجام امور مربوط به پایان نامه

11 - بررسی و امتیاز دهی پرونده های  فرصت مطالعاتی

12- بررسی و امتیازدهی تقاضای ارتقاء اساتید (استادیار به دانشیار، دانشیار به استادی)

13 - بررسی و امتیازدهی تقاضای تبدیل وضعیت اساتید (پیمانی- رسمی آزمایشی – رسمی قطعی)

14 - بررسی کتابهای تألیف یا ترجمه شده اساتید ارسال به داوری تا ارسال به چاپ

15- تهیه و تنظیم گزارش های دوره ای مربوط به فعالیتهای اعضای هیات علمی