فرهنگی دانشجویی

[انجمن های علمی دانشجویی]

                  [بخش ها]

[بخش روان شناسی تربیتی]

[بخش روان شناسی بالینی]

[بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی]

[بخش آموزش کودکان استثنایی]

[بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و درسی]

[بخش مبانی تعلیم و تربیت / آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی]

[بخش علم اطلاعات و دانش شناسی]

                 

  • انجمن اسلامی دانشجویان
  • شورای صنفی دانشجویان
  • جامعه اسلامی دانشجویان
  • بسیج دانشجویی  

تلفن: 36134698-071

[نشریات]

نشریه شماره یک مهرماه 94

 

نشریه شماره دو مهرماه 94