ریاست بخش

داود فاضلی کسرینه

داود فاضلی کسرینه 

استادیار
اتاق: 523 و اتاق 604 ریاست بخش علوم ورزشی
پست الکترونیکی: 

عضو هیأت علمی

غلامحسین ناظم زادگان

غلامحسین ناظم زادگان 

استادیار
اتاق: 617
پست الکترونیکی: 

عضو هیأت علمی

جواد نعمتی

جواد نعمتی 

دانشیار
اتاق: 615
پست الکترونیکی: 

عضو هیأت علمی

مریم کوشکی جهرمی

مریم کوشکی جهرمی 

استاد
اتاق: 616 و اتاق معاونت پژوهشی طبقه اول
پست الکترونیکی: 

عضو هیأت علمی

نگار کورش فرد

نگار کورش فرد 

استادیار
اتاق: 607
پست الکترونیکی: 

عضو هیأت علمی

فرشته افتخاری

فرشته افتخاری 

استادیار
اتاق: 606
پست الکترونیکی: 

عضو هیأت علمی

change-logo

ربابه رستمی (retired)

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

عضو هیأت علمی

محسن ثالثی

محسن ثالثی 

دانشیار
اتاق: 613
پست الکترونیکی: 

عضو هیأت علمی

فرهاد دریانوش

فرهاد دریانوش 

استاد
اتاق: 614 و اتاق معاونت آموزشی طبقه اول
پست الکترونیکی: 

عضو هیأت علمی

نمایش استاد به صورت موقت در دسترس نمی‌باشد.

عضو هیأت علمی

نمایش استاد به صورت موقت در دسترس نمی‌باشد.

عضو هیأت علمی

نمایش استاد به صورت موقت در دسترس نمی‌باشد.