ریاست بخش

نمایش استاد به صورت موقت در دسترس نمی‌باشد.

عضو هیأت علمی

اعضای هیأت علمی مدرس در رشته علوم تربیتی شامل اساتید بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی برای رشته «مدیریت و برنامه ریزی آموزشی»، کودکان استثنائی برای رشته «آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه» و بخش مبانی تعلیم و تربیت برای رشته «آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان» می باشد.