رییس دانشکده و معاون اداری و مالی

نوراله محمدی

نوراله محمدی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 206 و اتاق ریاست دانشکده طبقه اول
پست الکترونیکی: 

معرفی ریاست دانشکده

ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

رئیس: جناب آقای دکتر نوراله محمدی

مسئول دفتر: فاطمه طاهری

تماس: 07136134698

حوزه وظایف ریاست:

 • ایجاد زمینه های مناسب و نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق ریاست دانشگاه ابلاغ می شود
 • شرکت در جلسات شورای دانشگاه
 • ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و انضباطی و اخلاقی اعضای هیأت علمی دانشکده
 • هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای واحدهای تابعه دانشکده
 • ارزیابی و کنترل کلیه فعالیتهای واحدهای تابعه
 • بررسی پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده
 • عزل و نصب معاونین دانشکده در صورت نیاز
 • بررسی و پیشنهاد رئیس بخش به رئیس دانشگاه
 • تشکیل شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده و نظارت بر کار آنها
 • ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه 

حوزه وظایف معاونت اداری و مالی:

 • انجام کلیه امور مالی دانشکده با حفظ رعایت مقررات و قوانین مربوطه
 • وصول اعتبارات دانشکده
 • نگهداری و تنظیم دفاتر اعتبارات و تعهدات و حساب اموال دانشکده
 • نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات طبق مقررات مربوطه
 • تهیه و تنظیم گزارشهای مالی و ارائه آن به معاونت اداری و مالی دانشگاه