مرکز پژوهشهای فرهنگ اسلامی دانشگاه شیراز با همکاری انجمن های علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی برگزار می کند : نشست علمی اخلاق جنگ ، صلح ، عفو و دوستی با محوریت تعلیم و تربیت و روانشناسی

مرکز پژوهشهای فرهنگ اسلامی دانشگاه شیراز با همکاری انجمن های علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی برگزار می کند : نشست علمی اخلاق جنگ ، صلح ، عفو و دوستی با محوریت تعلیم و تربیت و روانشناسی