دعوت از عموم دانشگاهیان جهت شرکت در هفتمین همایش فلسفه تعلیم و تربیت در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

دعوت از عموم دانشگاهیان جهت شرکت در هفتمین همایش فلسفه تعلیم و تربیت در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی