تصاویری از برگزاری هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران - اردیبهشت 1395

تصاویری از برگزاری هفتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران - اردیبهشت 1395


[سخنرانی ها]