تزیین فضای داخلی دانشکده علوم تربیتی به وسیله تابلوهای عکس و نمونه آثار نقاشی و خوشنویسی ، کاشی کاری و گلدان های گیاهان طبیعی

تزیین فضای داخلی دانشکده علوم تربیتی به وسیله تابلوهای عکس و نمونه آثار نقاشی و خوشنویسی ، کاشی کاری و گلدان های گیاهان طبیعی


به همت مدیریت دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی و در جهت هویت سازی ملی و مذهبی، فضای داخلی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی مزین به

 تابلو های عکس، نقاشی و خوشنویسی هنر مندان ایرانی گردید.همچنین در جهت زیبا سازی و شادابی بیشتر فضای داخلی دانشکده، گلدان های گل مختلف 

طبیعی در تمام قسمت های دانشکده نصب گردید.

 

12:30 - چهارشنبه ۱۳۹۵/10/1