بیانیة پایانی گردهمایی دو روزة مدیران دانشکده های علوم تربیتی و روان شناسی کشور

بیانیة پایانی گردهمایی دو روزة مدیران دانشکده های علوم تربیتی و روان شناسی کشور


جلسات هم اندیشی رؤسا و مدیران دانشکده های علوم تربیتی و روان شناسی ، سنتی بود که در سالهای نسبتاً دور توسط بزرگان تعلیم و تربیت کشور از جمله مرحوم دکتر کاردان رییس اسبق دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی تهران و دکتر مزیدی رییس اسبق دانشده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز، پایه گذاری شده بود. جلساتی که به طور جسته و گریخته در طول سالهای گذشته تا حدود سال 1385 به صورت چرخشی برگزار می شد. اکنون پس از وقفه ای نسبتاً طولانی، این جلسات با میزبانی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز مجدداً در روزهای 21و22 دی ماه 95 احیاء گردید. در این برنامه پس از دو جلسة نسبتاً طولانی که در یکی از آنها تعداد قابل توجهی از اعضای محترم هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز نیز حضور داشتند، موارد زیر به عنوان بیانیة نهایی این نشست مشترک مورد تأکید قرار گرفت:

1-به منظور اتخاذ تصمیمات مدبرانه و خردمندانة مشترک در خصوص مسایل و مشکلات مربوط به حیطه­های مختلف علوم تربیتی و روان شناسی  و رشته های وابسته از جمله علم اطلاعات و دانش شناسی، تداوم این نشست ها ضرورت دارد.

از اینرو مقرر گردید که دبیرخانه دائمی گردهمایی های سالانة، مدیران دانشکده های علوم تربیتی و روان­شناسی در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران مستقر گردد. همچنین مقرر شد که به منظور سامان دهی هر چه بیشتر این گردهمایی ها، آیین نامه اجرایی آن تدوین گردد.

2-همة حاضرین در این گردهمایی، بر جدایی ناپذیری شاخه های مختلف رشته روان شناسی  از دانشکده­های علوم تربیتی و روان شناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأکید ورزیدند. در این نشست، ضمن حمایت از درخواست های روان شناسان و مشاوران به ویژه سازمان نظام روان شناسی و مشاورة ایران، پیشنهاد شد که به منظور تقویت هر چه بیشتر کمیتة تشکیل شده در خصوص تثبیت روان شناسی بالینی و سلامت در وزارت علوم، نمایندگان دانشگاههای اصفهان، اهواز، شیراز و فردوسی مشهد نیز به این کمیته دعوت گردند. به علاوه مدیران و رؤسای حاضر در جلسه، بر این باورند که آموزش و تربیت کلیة کارشناسان و متخصصین رشته های مرتبط با حوزة علوم انسانی از جمله وظایف ذاتی دانشگاههای زیر مجموعة وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محسوب می شود.

3-در خصوص تغییرات ایجاد شده در رشتة علوم تربیتی در مقطع کارشناسی، به ویژه یکی شدن کلیة گرایشهای علوم تربیتی، فقدان شیوة نامة اجرایی آن به شدت احساس می شود. این فقدان  به ویژه از نظر ابهامات موجود در چگونگی تقسیم دانشجویان ورودی جهت اخذ واحدهای درسی بسته های آموزشی تخصصی به جد احساس می شود. از اینرو پیشنهاد می شود تدوین کنندگان این برنامه، در گام بعدی، با همکاری و هماهنگی دانشکده های علوم تربیتی و روان شناسی که مجری این برنامه هستند، شیوه نامه آن را نیز تدوین نمایند.

4-با توجه به اینکه دانشکده های علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناورزی، از دیر باز عهده دار مسئولیت تربیت و آماده سازی نیروهای مورد درخواست وزارت آموزش و پرورش بوده اند- وظیفه ای که هم ذاتی این دانشکده هاست و هم در صلاحیت آنها می باشد-لذا بدینوسیله از وزیر محترم آموزش و پرورش درخواست می گردد همچون گذشته امکان انجام دوره های کارورزی و اجرای پروژه های تحقیقاتی در مدارس تسهیل گشته و موانع بر سر راه، بر طرف گردند.

5-با توجه به حضور موازی دانشگاه فرهنگیان و نگرانی دانش آموخته های سایر دانشگاهها نسبت به جذب و استخدام خود در وزارت آموزش و پرورش لازم است که با هم فکری دانشکده های علوم تربیتی، الگوی مناسبی برای جذب دانش آموخته های این دانشگاهها طراحی گردد.

6-تمامی حاضرین در این نشست ضمن موافقت با ضرورت بازنگری برنامة آموزشی و درسی کلیة رشته های علوم تربیتی و روان شناسی در جهت به روز رسانی و کاربردی کردن آنها، خواهان تسریع این روند و همچنین بهره گیری بیشتر از دیدگاههای تمامی دانشکده های علوم تربیتی و روان شناسی سطح کشور هستند.

7- ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته های علوم تربیتی و روان شناسی به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاههای پیام نور و آزاد بایستی مورد تجدید نظر قرار گیرد.

8-مرجعیت علمی دانشکده های علوم تربیتی و روان شناسی در قانون گذاریها، سیاست گذاریها  و تصمیم گیری های کلان ملی مورد توجه قرار گیرد.

 

دانشکدة علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء

دانشکدة علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان

دانشکدة علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تهران

دانشکدة علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه خوارزمی

دانشکدة علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشکدة علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز

دانشکدة علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

14:00 - چهارشنبه ۱۳۹۵/10/29