برگزاری همایش تخصصی آموزش هنر در ایران و جهان و کارگاه آموزش هنر در ایران و جهان

برگزاری همایش تخصصی آموزش هنر در ایران و جهان و کارگاه آموزش هنر در ایران و جهان


برگزاری همایش تخصصی آموزش هنر در ایران و جهان با حضور :

  •  پروفسور فرخ شایسته از دانشگاه می او ژاپن
  •  پروفسور محمد رضا پورجعفر از دانشگاه تربیت مدرس
  • دکتر محبوبه البرزی از دانشگاه شیراز

          این برنامه با مشارکت دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز و دانشگاه هنر در روز دوشنبه مورخ 94/12/3 از ساعت 8 الی 12 در سالن حکمت برگزار می گردد .

برگزاری کارگاه آموزش هنر در ایران و جهان در دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز