انجمن علمی بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی برگزار می کند: مهندسی کنکور و مشاوره ی تحصیلی و شغلی

انجمن علمی بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی برگزار می کند: مهندسی کنکور و مشاوره ی تحصیلی و شغلی


13:40 - سه شنبه ۱۳۹۵/9/9