افتخارآفرینی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی در جشنواره نشریات دانشجویی 1397

افتخارآفرینی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی در جشنواره نشریات دانشجویی 1397


نشریه آوای تربیت: مدیر مسئول: زهرا رفعت جو   شورای سردبیری: پرستو نبیئی - رامین عزیزی

1-مقام دوم در نشریات علمی تخصصی علوم انسانی

2-مقام دوم در بخش نشریه اولی های علمی

3-نشریه منتخب معاونت دانشجویی و فرهنگی

4- پنج مقام در بخش ویژه-فضای مجازی، فرصت ها و تهدیدها

    شامل:

1-مقام اول: زهرا رفعت جو و رامین عزیزی

2-مقام دوم: محبوبه مهروز، سارا دستوری و فاطمه اسماعیل نسبت 

3- مقام سوم: پرستو نبیئی – فائزه صفری – فاطمه کریمی آبگرمانی 

4- شایسته تقدیر: مرضیه مسگرپور – علیرضا مروئی میلان – رسول انجامی

5-شایسته تقدیر: لاله رئیسی؛ علی رحمتی و آیناز مرادی گشتاسب

------------------------------------------------------------------

نشریه مدبر:     مدیر مسئول سمیرا زمانی  سردبیر: هاجر پور عسکری

1-مقام سوم در بخش نشریات علمی تخصصی علوم انسانی

2-دو شایسته تقدیر در بخش مقاله علمی تخصصی علوم انسانی

شامل:

1-هاجر پورعسکری و مریم حسامپور              2- زهرا نجفی

----------------------------------------------------------------

نشریه ورزش: مدیر مسئول و سردبیر: مرجان ذالفقاری

1-شایسته تقدیر در بخش نشریه اولی های علمی       

2-مقام اول در بخش مقاله علمی تخصصی سایر رشته ها

----------------------------------------------------------------

محمد امین بدخشان: مدیر مسئول و سردبیر نشریه روان نویس

1-مقام سوم در بخش نشریات اجتماعی          

2-مقام سوم در بخش ویژه: پیوند صنعت و دانشگاه از نشریه چالش

------------------------------------------------------------------

پرستو نبیئی: مدیر مسئول نشریه رضوان:

1-مقام اول در بخش نشریات دینی و قرآنی    

2-مقام دوم در بخش نشریه اولی های عمومی

3-مقام سوم در بخش مقاله اجتماعی از نشریه روان نویس

4-شایسته تقدیر در بخش ویژه: آسیب های اجتماعی از نشریه روان نویس

-----------------------------------------------------------------

حامد علیزاده: مقام اول در بخش ویژه: تولید ملی و اقتصاد مقاومتی و راهکارها از نشریه میثاق