افتتاح رسمی نمایشگاه سالن انتظار تالار حکمت دانشگاه شیراز

افتتاح رسمی نمایشگاه سالن انتظار تالار حکمت دانشگاه شیراز