اعضای هیات علمی

مهدی محمدی

مهدی محمدی

مهدی محمدی    (EN Page)

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
روح اله روانشاد ارزیابی میزان اثربخشی درونی وبیرونی دوره های اموزشی بخش خصوصی در اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شیراز کارشناسی ارشد 1391/04/14
ناهید کامرانی علی اباد بررسی رابطه بین ادراک دانشجویان از کیفیت عملکرد اموزشی اعضای هیات علمی و مهارت های سطوح برتر تفکر انان: دانشگاه ازاد کرمان کارشناسی ارشد 1398/06/30
عاطفه عباسی ارزیابی نقش های ارشادگری مربیان در مراکز فنی و حرفه ای دولتی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1399/11/18
مژده آبروشن بررسی رابطه بین ادراک اعضای هیات علمی از سرمایه اجتماعی دانشگاه و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان- مطالعه موردی: دانشگاه آزاد شیراز کارشناسی ارشد 1393/10/29
سپیده احمدی ارزیابی تمایل معلمان به مشارکت در برنامه ریزی درسی بر اساس نظام برنامه ریزی درسی مرجح آنان در مدارس متوسطه دوم شهر شیراز کارشناسی ارشد 1396/06/20
زینت علی نیای دموچالی ارزشیابی برنامه درسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز بر اساس مدل 3 بعدی ارزشیابی کارشناسی ارشد 1391/04/14
مسعود انصاری جابری طراحی و اعتباریابی الگوی شایستگی‌های سرگروه آموزشی معلمان به‌عنوان ارشادگر حرفه‌ای یادگیری و ارزیابی شایستگی‌های سرگروه‌های آموزشی دوره متوسطه استان فارس - رویکرد ترکیبی چندگانه دکتری 1401/06/30
باقر اذرپیکان طراحی مدل سکوت دانش آموزان در یادگیری مشارکتی در محیط کلاس درس– رویکرد چند روشی کیفی کارشناسی ارشد 1402/06/22
رامین عزیزی تجربه کمال گرایانه دانشجویان دکتری از برنامه های درسی آموخته شده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز:یک مطالعه پدیدارشناختی کارشناسی ارشد 1397/06/31
فهیمه عزیزپور ارزیابی میزان تناسب دروس محیط زیست با معیارهای توسعه پایدار زیست محیطی در رشته های کارشناسی مهندسی عمران، معماری و کشاورزی در دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1390/12/11
طهورا بابایی بررسی رابطه بین راهبردها و توانمندسازهای مدیریت دانش بامطلوبیت عملکرد مدیریت دانش در شرکت پالایش نفت بندرعباس کارشناسی ارشد 1391/10/18
امین باقری بررسی رابطه بین مولفه های خودراهبری و مدیریت دانش فردی مدیران دانشگاه شیراز و علوم پزشکی مشهد کارشناسی ارشد 1390/10/03
الهام بهرامی دهدار بررسی رابطه بین شایستگی عاطفی و اجتماعی اعضای هیات علمی و کیفیت عملکرد آموزشی آنان در دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1394/06/30
فاطمه بناکار بررسی رابطه ی بین نوع ساختار سازمانی با سازگاری دانشجویان دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1392/12/19
حسین بارافکن ارزیابی اثر بخشی درونی و بیرونی برنامه درسی دوره های آموزشی تخصصی و عمومی بیمه البرز کل کشور کارشناسی ارشد 1390/11/15
اسماعیل بواشه ارزیابی میزان اثربخشی نظام ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان و والدین . کارشناسی ارشد 1390/06/31
نجمه بردبار بررسی رابطه بین نوآوری دانشگاهی و گرایش دانشجویان به یادگیری مادام العمر با واسطه گری مهارت اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی – یادگیری در دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1394/01/19
طاهره دارابی بررسی رابطه بین مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری و توسعه مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز. کارشناسی ارشد 1392/03/12
فاطمه دهقانی بررسی رابطه بین عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی و اهداف تدریس با نقش واسطه گری دانش اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز کارشناسی ارشد 1394/06/28
عذرا دیدار بررسی رابطه بین اثر بخشی درونی دوره¬های عمومی آموزشی دفتر توسعه منابع انسانی با میزان شیوع رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز. کارشناسی ارشد 1392/06/27
سیده طاهره دری ارائه و تدوین الگوی اسلامی- ایرانی منزلت معلمان کارشناسی ارشد 1394/06/29
عبدالخالق فلاحی بهسازی حرفه ای معلمان مبتنی بر درس پژوهی-یک مطالعه ترکیبی دکتری 1396/02/27
لمیاء فتح اله زاده بررسی رابطه ی بین ادراک کارکنان از حمایت سازمانی و میزان شیوع رفتار شهروندی سازمانی شعب بانک ملی شهر بندر عباس. کارشناسی ارشد 1394/12/03
فاطمه فتاحی بررسی رابطه ی بین شایستگی های مدیران و احساس نیک بودی کارکنان کارشناسی ارشد 1396/06/27
هیمن قادری مدل پایداری آفرینی دانشجویان با رویکرد هیوتاگوژی -مطالعه فراترکیب نظریه ساز دکتری
آنا قاسمیان دستجردی ارزشیابی فرایند نوسازی برنامه های درسی دانشگاه شیراز بر اساس رویکرد راهبردی آموزش برای توسعه پایدار - پژوهش ترکیبی دکتری 1396/12/17
علی قاسمی فهم تجارب ذهن آگاهانه اعضای هیات علمی دانشکده ی علوم تربیتی شیراز در تدریس: یک مطالعه پدیدارشناسی کارشناسی ارشد 1399/11/30
هلنا قطرئی بررسی رابطه بین انسجام اجتماعی و تحصیلی دانشجویان با ارزشیابی آنان از کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز کارشناسی ارشد 1393/12/11
الهام غضنفری شبانکاره بررسی رابطه بین اولویت بندی اعضای هیات علمی از مسئولیتهای شغلی خود با کیفیت عملکرد آنان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان. کارشناسی ارشد 1391/11/23
ساناز غیثی تدوین الگوی استاد اسوه آموزشی براساس رویکرد اسلامی درنظام آموزش عالی ایران-مطالعه موردی :دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1394/11/10
حلما قربانی زاده آسیب‌شناسی مدیریت بیمارستان مرکزی شهر گچساران بر اساس رویکرد رهبری پایدار کارشناسی ارشد 1397/10/03
حسین گیاهی بررسی رابطه بین شایستگی های عاطفی اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش فارس کارشناسی ارشد 1391/07/08
سیروس حدادنیا برنامه درسی آموزش عالی مبتنی بر رویکرد آموزش مادام العمر(یک مطالعه ترکیبی) دکتری 1395/10/13
محمدصادق حاجیانی ارزیابی اثر بخشی بیرونی آموزش های حرفه ای بیمه از نظر نمایندگان بیمه در استان بوشهر کارشناسی ارشد 1390/12/22
مریم حیدری بررسی رابطه بین شایستگی های عاطفی اجتماعی مدیران با هویت سازمانی دبیران اموزش و پرورش منطقه 4 تهران کارشناسی ارشد 1394/12/05
فرشته حکمت نیا بررسی رابطه بین راهبری دانش و خلق و توسعه ی انواع شبکه های نوآوری: نقش واسطه ای تسهیم دانش بین اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1394/06/31
روح اله حسامپور ارزیابی ادراک معلمان از نظارت اثربخش بر برنامه درسی در مدارس ابتدایی شهرستان بوانات کارشناسی ارشد 1397/11/30
مصطفی حسینی ساخت و اعتباریابی مقیاس دانشگاه استعدادربا و تبیین نقش استعدادربایی دانشگاه شیراز در رفتار فراکنشی اعضای هیات علمی -مطالعه چند روشی کمی دکتری
منا جمال آبادی بررسی تاثیر برنامه درسی صلح‌محور بر مدیریت خشم دانش‌آموزان پیش‌دبستانی کارشناسی ارشد 1395/05/03
رحیم کامیاب سواد رهبری آموزشی مدیران مدارس در آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران –رویکرد ترکیبی دکتری 1399/10/27
مرضیه کریمی امکان سنجی کاربرد مدل ارزیابی عملکرد 2 +2 (نقد و پیشنهاد) از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1390/07/04
راضیه کریمی ارزشیابی مدیران دانشگاه های دولتی شهر شیراز بر اساس مدل رهبری اخلاقی پایدار : مطالعه ترکیبی دکتری 1399/02/17
پروین کشاورزی بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از میزان اعتماد مدیران به کارکنان با میزان شیوع رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل تعاون، کار، و رفاه اجتماعی استان فارس کارشناسی ارشد 1391/10/30
حبیب کشاورز تاثیر برنامه درسی ذهن آرایی بر مهارت مدیریت خشم و تجربه¬ی هم¬حسی کودکان دوره پیش دبستانی- مطالعه ترکیبی دکتری
حلیمه کشاورز بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری دانشگاهی: مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان کارشناسی ارشد 1392/11/28
سولماز خادمی مهارت های معناسازی صنعت محور دانشجویان مهندسی - مطالعه ترکیبی دکتری 1402/01/30
مجید کوثری ارزشیابی تلفیقی پیشرفت تحصیلی دوره ی اول متوسطه نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران:رویکرد ترکیبی دکتری 1396/12/20
لاله کوچکی بررسی رابطه بین عوامل کلیدی دانشگاه نوآور با گرایش دانشجویان به یادگیری مادام العمر: مطالعه موردی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1391/12/06
سیروس منصوری تاثیر الگوی یاددهی-یادگیری ترکیبی بر موفقیت و رضایت کارآموزان نظام آموزش فنی و حرفه ای دکتری 1395/12/14
خسرو مقدسی بررسی رابطه بین مهارت مدیریت دانش شخصی اعضای هیات علمی و کیفیت عملکرد آموزشی آنان از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1392/07/08
خاطره محمدجعفری تأثیر آموزش مبتنی بر تفکر ژرف اندیشانه بریادگیری پژوهش محور و عملکرد دانش آموزان دختر دردرس علوم تجربی دوره ابتدایی: یک مطالعه ترکیبی دکتری 1397/09/11
روح الله محمدی مفرد بررسی رابطه ی بین هویت سازمانی و سکوت سازمانی معلمان دوره متوسطه شهر شیراز کارشناسی ارشد 1393/06/30
لیلا ملتجی بررسی رابطه بین ویژگی های فردی دانشجویان، برنامه درسی تجربه شده و رشد شایستگی های رهبری آنان در دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1391/07/01
مرجان مصلایی بررسی رابطه بین باورهای معرفت شناختی و باورهای تدریس دبیران رشته ریاضی منتخب کشور کارشناسی ارشد 1392/06/18
پرستو نبیئی شایستگی های رهبری اعضای هیات علمی در راهنمایی رساله های دکتری دانشجویان دانشگاه شیراز – مطالعه ترکیبی کارشناسی ارشد 1397/11/30
سلماز نسیمی بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از عدالت سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفه ای آنان در دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1390/07/04
ندا ناظم نژاد بررسی رابطه ی بین مدل برنامه ریزی درسی مرجح اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز با راهبردها و روش های تدریس و فنون ارزشیابی مورد استفاده آنان در فرایند یاددهی – یادگیری کارشناسی ارشد 1390/09/12
سمیرا نکومند طراحی و اعتباریابی چارچوب برنامه درسی آموزش مصرف پایدار به دانش آموزان دوره دوم ابتدایی–مطالعه ترکیبی دکتری 1399/02/31
پویا نیکی برنامه درسی پنهان در آزمون جامع دوره دکتری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز: یک مطالعه پدیدار شناسی کارشناسی ارشد 1401/06/30
شیرین نوعی بررسی رابطه بین ارزش های تحصیلی دانشجویان و جهت گیری آنان به هدف موفقیت در دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1391/07/08
رضا نوروزی کوهدشت ارزشیابی فرایند مدیریت استعداد اعضای هیأت علمی دانشگاه های لرستان و علوم پزشکی لرستان: مطالعه ترکیبی همزمان دکتری 1397/10/19
سیده زهرا نورایی سالک طراحی و اعتباریابی الگوی شایستگی‌های مرتبط با سوادهای جدید رهبری مدیران حوزه اقتصادی-رویکرد ترکیبی دکتری 1399/06/31
سحر نوروزی ارائه مدل زهرآگینی استاد در دانشگاه شیراز- یک نظریه داده بنیاد دکتری 1402/06/22
سحر نوروزی بررسی رابطه بین ارزشیابی دانشجویان از کیفیت دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز و دستاوردهای تحصیلی آنان کارشناسی ارشد 1395/03/24
معصومه نوذری بررسی رابطه بین اهداف تدریس اعضای هیأت علمی و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1392/12/07
هوشنگ نوروزی بررسی رابطه بین ادراک مدیران از جو سازمانی با فنون رهبری آنان در اداره کل امور مالیاتی استان فارس. کارشناسی ارشد 1390/11/15
نرگس خاتون نیازمند بررسی رابطه بین شایستگی های عاطفی - اجتماعی مدیران و رضایت از کیفیت زندگی کاری کاری کارکنان نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شیراز کارشناسی ارشد 1391/05/15
الهام پناهی بررسی رابطه بین حمایت سازمانی و تعهد به جهت گیری استراتژیک در کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) کارشناسی ارشد 1391/11/23
لاله رئیسی ارزشیابی عوامل موثر بر انتقال یادگیری دوره‌های آموزش ضمن خدمت به محیط کار بر اساس مدل انتقالی هالتون؛ مطالعه‌ی موردی: شرکت توزیع نیروی برق شیراز کارشناسی ارشد 1395/06/16
راضیه رفیعی طراحی الگوی شایستگی های معلمان کلاس های چندپایه در دوره ابتدایی و تحلیل محتوای درس کلاس های چندپایه در دانشگاه فرهنگیان – رویکرد ترکیبی کارشناسی ارشد 1400/11/30
فاطمه رجایی زاده بررسی رابطه بین ادراک اعضای هیات علمی از نوع ساختار سازمانی و اهداف تدریس آنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون کارشناسی ارشد 1392/11/28
سیده هانیه رضوی تدوین و اعتبار یابی چارچوب مهارتهای استخدامی مشترک فارغ التحصیلان بر اساس نیاز بازار کار. کارشناسی ارشد 1393/12/16
سارا رضائی طراحی الگوی شایستگی های معلم پاسخگوی فرهنگی – رویکرد مرور تلفیقی کارشناسی ارشد 1402/06/14
محمدرضا رباط کریمی بررسی رابطه بین شایستگی های عاطفی و اجتماعی مدیران با شایستگی های فنی، رفتاری و زمینه ای کارمندان شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 تهران. کارشناسی ارشد 1392/07/10
رحیمه رستمی بررسی رابطه ی بین اعتماد سازمانی و حافظه ی سازمانی کارکنان دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1393/06/29
مریم صابری طراحی چارچوب برنامه درسی آموزش ماهیت علم و تأثیر اجرای آن بر رویکرد ماهیت علم دانشجو معلمان در تدریس فیزیک–پژوهش چند مطالعه ای دکتری 1397/12/18
احسان صادقی ارزیابی نقش برنامه های فرهنگی- اجتماعی شهرداری شیراز در ارتقا سطح نشاط اجتماعی شهروندان شهر شیراز کارشناسی ارشد 1395/03/10
مریم صفری سهل آبادی رویکردی پدیدار شناسانه به تجربه اولین سال تدریس اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام دانشگاه دولتی شیراز کارشناسی ارشد 1400/06/30
ملیحه صحرانورد بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و سلامت سازمان در اداره کل آموزش و پرورش فارس. کارشناسی ارشد 1390/11/16
صدیقه سلامی ارزشیابی اثربخشی (evaluation of effectiveness) برنامه درسی رشته مهندسی محیط زیست در دانشگاه شیراز با رویکرد موسسه اعتبارسنجی ABET کارشناسی ارشد 1400/09/29
لاله شفیعی بررسی رابطه بین سبک تدریس مدرسان و توسعه مهارت های سطوح برتر تفکر فراگیران موسسات آموزشی غیر انتفاعی گردشگری در جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد 1394/06/22
فرشته شهابی نیا طراحی الگوی محتوایی آموزش شایستگی های اخلاقی دانشجویان و ارزیابی میزان شیوع مولفه های ارزش های اخلاقی در بین دانشجویان دانشگاه های شهر زاهدان -مطالعه ترکیبی دکتری 1400/11/15
راضیه شیرین حصار ارزشیابی برنامه درسی اجرا شده دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز براساس رویکرد توسعه پایدار- مطالعه ترکیبی دکتری 1397/10/08
امید سلیمانی بالاوی تاثیر آموزش رویکرد "تدریس بازی برای فهم" بر عملکرد ورزشی و لذت دانش آموزان از درس تربیت بدنی در دوره اول متوسطه : رویکرد آشیانه ای آزمایشی دکتری 1398/06/23
فرحناز توکلیان نقش یادگیری پالایی در نوآوری و عملکرد سازمانی بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی شهر همدان– رویکرد ترکیبی دکتری 1397/03/27
طیبه وردی علائی مدیر اسوه مدرسه در نظام آموزش و پرورش - رویکرد ترکیبی دکتری 1396/09/25
محسن یزدان پناه دکتری
نرجس ذاکری بررسی رابطه بین کیفیت برنامه درسی اجرا شده و محیط حمایتی دانشکده با مهارت های سطوح برترتفکر دانشجویان دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1392/11/28
هادی زمانی ارزشیابی بلوغ مدیریت دانش با رویکرد استراتژی محور در شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان: مطالعه ترکیبی دکتری 1397/09/20
آیدا زرانی نژادشیرازی بررسی رابطه بین خودراهبری یادگیری دانشجویان با ادراک آنان از کیفیت عملکرد اساتید در دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد کارشناسی ارشد 1391/07/05
سید ابراهیم موسوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی دانشگاه جامع علمی – کاربردی براساس مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ایران کارشناسی ارشد 1392/07/10
سیده کلثوم هاشمی ارزیابی مقایسه ای عملکرد سازمانی معاونت امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه های شیراز و مازندران در پاسخگویی به نیازهای دانشجویان کارشناسی ارشد 1388/12/10
ابوالفضل عباسی بررسی رابطه بین تفکر راهبردی, انسجام سازمانی و پاسخگویی محیطی دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس . کارشناسی ارشد 1393/06/31
ارکیده عباس پور ارزیابی تاثیر جهانی شدن بر فرآیند یاددهی ـ یادگیری در آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاههای شیراز و شهید بهشتی کارشناسی ارشد 1392/12/20
فاطمه عبدشریفی بررسی رابطه‌ی بین نوع ساختار سازمانی،انسجام، آمادگی برای تغییر و پاسخگویی به محیط: مطالعه‌ی شعب بانک سپه شیراز کارشناسی ارشد 1393/06/29
سیامند عبدی نگاشت علمی دانشگاه شیراز بر اساس شاخص های علم سنجی طی سالهای 2005-2009 در پایگاه استنادی سکوپوس کارشناسی ارشد 1389/10/26
ندا عبدالهی کشف الگوی رهبری اصیل مدیران آموزش عالی :مطالعه ی کیفی کارشناسی ارشد 1396/06/29
حیدر افراسیابیان بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین مدیران و شیوع رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه معلمان ابتدایی عشایری استان فارس کارشناسی ارشد 1392/07/06
عبداله افشار طراحی و اعتباریابی مدل آموزشی ارشادگری برخط مبتنی بر تسهیم دانش برای آموزش مشاغل کلیدی حمل و نقل ریلی کشور دکتری
جلیل افشین تجارب دانشجویان دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از چالش‌ های آموزش الکترونیکی: مطالعه پدیدارشناسانه کارشناسی ارشد 1396/07/19
مریم آگاه تاثیر 12 هفته مصرف مکمل ویتامین E و فعالیت هوازی بر میزان آنزیمهای کبدی بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی(NASH) کارشناسی ارشد 1394/12/12
مهدی آهنگری طراحی چارچوبی برای ارزیابی اثر بخشی آموزشهای الکترونیکی دانشگاهی دکتری 1400/06/31
سید خلیل آهسته پیش‌بینی رضایت تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز بر اساس ادراک آن‌ها ازمطلوبیت جو کلاسی و کیفیت فرایند یاددهی- یادگیری کارشناسی ارشد 1395/10/06
نعیمه احمدی پور شیرازی بررسی رابطه بین جهت گیری های ارزشی و فرهنگی و رضایت ازکیفیت زندگی کاری پرستاران شهرشیراز کارشناسی ارشد 1392/12/14
ولی احمدکرماج رابطه شایستگی های مدرسان با تجارب دوره و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کردستان: رویکرد ترکیبی دکتری 1397/06/26
معصومه احمدی بررسی رابطه خلاقیت مدیران و توسعه سازمانی در مدارس ابتدایی منطقه دو شهر تهران کارشناسی ارشد 1395/04/30
فاطمه اکبری بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی معلمان شهرستان فراشبند کارشناسی ارشد 1392/06/13
محمدسعید اکبری بررسی رابطه عوامل استرس زا و راهکارهای مدیریت استرس بین مدیران دبیرستانهای شهرستان بندرماهشهر در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1392/12/19
الهه علاقه بند بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و میزان شیوع رفتار شهروندی سازمانی در شرکت برق منطقه‌ای و توزیع نیروی فارس کارشناسی ارشد 1392/06/25
ابراهیم علی پور رابطھ ی بین توان ھوازی و بی ھوازی با توانایی تکرار دوھای سرعتی در نوجوانان پسر کارشناسی ارشد 1392/06/31
زینب امینی لاری بررسی تاثیر 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی بر تغییرات آپلین و امنتین سرمی و مقاومت به انسولین در زنان چاق مبتلا به دیابت نوع 2 کارشناسی ارشد 1393/02/21
مهرداد امینی تدوین و اعتباریابی چارچوب سنجش دستاوردهای برنامه درسی ضمنی دانشگاه شیراز دکتری 1394/06/21
زهرا امین بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی با مطلوبیت جو آموزشی در مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس کارشناسی ارشد 1391/11/23
محمود امیربیگی توسعه و اعتباریابی پروتکل درمانی اختلال دو قطبی با تاکید بر روابط بین فردی در زمینه مدیریت اختلال– رویکردِ ترکیبی دکتری 1401/04/01
نسرین عموعلی بررسی تاثیر دوازده هفته فعالیت ورزشی هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر سطوح کاردیوتروپین-1 پلاسما، هایپرتروفی بطن چپ و فشارخون در زنان مسن مبتلا به پرفشارخونی کارشناسی ارشد 1393/05/28
سحر انبارکی طراحی و اعتباریابی الگوی سامانه مدیریت ایده های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاههای کشور: طرح ترکیبی چندگانه دکتری
حسن انجم روز بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی مربیان تربیتی شهر کرمان کارشناسی ارشد 1390/07/05
سمیه انصاری تدوین و اعتباریابی چارچوبی برای ارزیابی شایستگی‌های مدیران دانشگاهی با توجه به آموزه‌های اسلامی کارشناسی ارشد 1392/06/30
سارا ارسلانی طراحی و اعتبار یابی مقیاس سنجش اثربخشی مدیران شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس بر اساس رویکرد 360 درجه کارشناسی ارشد 1396/12/19
احمد اسدزاده بررسی رابطه ی بین سبک رهبری اعضای هیئت علمی با مشارکت تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1397/06/31
احمد آزادی بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد آموزشی معلمان منطقه گله دار در سال تحصیلی 90- 1389 کارشناسی ارشد 1390/12/20
یاسر ازاد بررسی رابطه نوع ساختار سازمانی و پاسخگویی به محیط با واسطه گری نوع جهان بینی رهبری (مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی شیراز) کارشناسی ارشد 1393/11/18
عباس باباخانی بررسی رابطه بین عملکرد نظارتی سرگروه های آموزشی با ارتقاء تعهد سازمانی و اثربخشی آموزشی معلمان دوره متوسطه دوم نواحی چهارگانه شیراز کارشناسی ارشد 1394/06/31
زهرا بهادری فهم تجربه خودمدیریتی معلمان دوره ابتدایی در فضای مجازی: یک مطالعه پدیدار شناسی کارشناسی ارشد 1400/05/05
نعیمه خاتون بحرینی اثر باورهای شناختی و فراشناختی، اضافه‌بار اطلاعات و سواد سلامت بر اجتناب از اطلاعات زنان باردار یا شیرده در دوران بحران کووید-19: نقش واسطه‌ای اضطراب سلامت دکتری
مصیب بامری توانمندسازی دانشجویان مهندسی برای انطباق با تحولات صنعت نسل چهارم: پژوهشی ترکیبی دکتری 1402/04/28
راحله بناکار تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی با شدت زیاد بر سطوح پلاسمایی واسپین (Vaspin) و کمرین (Chemerin) در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی کارشناسی ارشد 1392/12/17
فروغ بنی مسنی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ( مطالعه موردی: شهرداری منطقه یک شیراز) کارشناسی ارشد 1394/11/15
فریده براهویی بررسی ویژگی های استاد موفق از دیدگاه دانشجویان دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1390/03/21
فریده براهویی برنامه‌درسی آموزش حقوق بشر در آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران: رویکردی ترکیبی دکتری 1396/12/14
آمنه براتی بررسی رابطه بین جهان بینی رهبری، توان پاسخگویی به محیط و تصویر بیرونی در موسسه آموزش عالی مهر اروند. کارشناسی ارشد 1394/06/31
عصمت برزگربنادکوکی بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی مدیران با عدالت سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1391/10/19
ابراهیم برزگر بررسی رابطه بین مدیریت دانش شخصی معلمان و میزان اعتماد به مدیران در نواحی چهارگانه شیراز کارشناسی ارشد 1394/12/01
سعیده بصیری مدل‌سازی سلامت سازمانی: مطالعه موردی سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان فارس کارشناسی ارشد 1394/06/31
حکیمه بایندری بررسی رابطه انواع فرهنگ سازمانی با شایستگی های شغلی مدیران از دیدگاه کارکنان سازمان صدا و سیمای مرکز بو شهر کارشناسی ارشد 1391/09/12
معصومه بمونی پورسعادت اباد واکاوی راهبردهای معلمان در جذاب سازی برنامه‌های درسی دوره اول ابتدائی در محیط‌ های آنلاین کارشناسی ارشد 1400/06/31
همایون دادگر ارزیابی مقایسه ای ادراک اساتید، کارکنان و دانشجویان از فرهنگ سازمانی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1390/03/21
همایون دادگر برنامه‌درسی آموزش صلح در آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران: رویکردی ترکیبی دکتری 1396/12/15
طاهره دهداری راد بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش مدیران دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1388/07/25
فرزانه دهقان هراتی تحلیل مقایسه ای مبانی رفتار سازمانی کارمندان دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1392/12/07
الهام دهقان بررسی رابطه بین جهان بینی رهبری ، نوع ساختار سازمانی و میزان ادراک دانشجویان از بلوغ جو سازمانی در دانشگاه گیلان کارشناسی ارشد 1393/06/29
لیلا دهقان بررسی میزان آشنایی و کاربرد معیارهای کیفیت اطلاعات وب: نمونة مورد مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1388/12/12
عبدالکریم دلاوری بررسی رابطه بین سبک زندگی اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی دبیران آموزش و پرورش شهر شیراز کارشناسی ارشد 1394/04/14
محمدامین دلاوری تأثیر چهار هفته تمرین پرشدت بر میزان ترشح هورمون VIP و میزان HDL ، LDL و VLDL پلاسما در موشهای صحرایی نر از نژاد اسپراگوداولی کارشناسی ارشد 1390/07/05
سیدفاضل ابراهیمی بررسی رابطه ی تفکر سیستمی و سلامت سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1397/11/30
جمشید اسلامی ارزشیابی برنامه درسی دوره فیزیوپاتولوژی رشته پزشکی عمومی: ارائه چارچوب پیشنهادی دکتری 1393/12/18
رضیه اسمعیل پور طراحی و اعتباریابی واژه نامه دستیار بسط عبارت جستجو (QEAD) و ارزیابی آن از نظر کارآمدی در بازیابی اطلاعات بین زبانی دکتری 1398/06/31
عبدالحمید اسماعیلی توسعه و اعتباریابی چارچوب انگیزش در سازمان مبتنی بر قرآن کریم_ رویکرد ترکیبی دکتری 1396/12/20
نرجس اسماعیلی مزیدی ارزیابی اثر بخشی برنامه های آموزشهای ضمن خدمت پرسنل ماما و پرستار بیمارستان حافظ شیراز کارشناسی ارشد 1394/06/29
فاطمه ایزدی بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی، منابع قدرت وشیوع رفتارهای سیاسی از دیدگاه کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان فارس کارشناسی ارشد 1393/06/29
مریم سادات فخیم پور دوست داشتنی ترین خویشتن معلم در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران: رویکرد ترکیبی دکتری 1401/11/15
شریعت فخرزاد : ارزیابی میزان مطلوبیت نظام های پاداش از نظر کارکنان و مدیران مجتمع گاز پارس جنوبی کارشناسی ارشد 1392/05/28
رحیم فرخی بررسی میزان رضایت مندی ارباب رجوع نسبت به خدمات ارائه شده در کلانتری های استان بوشهر کارشناسی ارشد 1392/10/21
محبوبه فتحی علی کردی بررسی ابعاد علمی و فرهنگی تحصیل دانشجویان خارجی در دانشگاه های ایران کارشناسی ارشد 1389/09/16
فائزه فریدونی بررسی رابطه بین نوع جو سازمانی و میزان شیوع رفتارهای سیاسی سازمانی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1392/06/30
فائزه فریدونی طراحی و اعتباریابی چارچوب بعد محیطی رفتار سازمانی در دانشگاه: رویکرد ترکیبی دکتری 1399/02/29
پوران فیروزآبادی ارزیابی عملکرد برنامه های بهبود وتوسعه منابع انسانی در دو حیطه آموزش و مدیریت پیشرفت مسیر شغلی در "شرکت سنگ آهن گل گهر" کارشناسی ارشد 1389/12/16
بازمحمد فروغ توانمندسازی دانشگاه بامیان: رویکرد ترکیبی دکتری 1396/06/28
طاهره فرودی نژاد بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی دانشگاه، کیفیت آموزش و دستاوردهای دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز کارشناسی ارشد 1391/11/29
محمد فروغی تاثیر یک جلسه فعالیت هوازی طولانی مدت با شدت های مختلف بر سطوح پلاسمایی کمرین موش های ماده نژاد اسپرا گوداولی کارشناسی ارشد 1392/12/20
زهره گرامی پور ارزیابی شایستگی های مدیران مدارس شهرستان کهگیلویه بر اساس آموزه های اسلامی کارشناسی ارشد 1397/12/06
محمدرضا قادری گسک طراحی چارچوب برنامه درسی آموزش اخلاق سایبری در دوره ابتدایی: مطالعه ترکیبی دکتری 1400/06/31
مجتبی قادری توسعه الگوی آموزش تفکر طراحی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان؛ یک مطالعه ترکیبی دکتری 1399/06/16
سمانه غفاری بررسی ویژگی¬های سامانه اطلاعات داروخانه (PIS) در بیمارستان¬های خصوصی شهرشیراز به لحاظ تطابق با معیارهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، 1390 کارشناسی ارشد 1391/07/12
علی قهرمانی بررسی تأثیر ساخت دانش مشارکتی در کلاس‌های درس معکوس برخط بر دانش و مهارت مقاله‌نویسی دانشجویان دانشگاه شیراز دکتری 1401/11/10
سارا غنی پور تعیین اثر 12هفته تمرین هوازی و مصرف کوآنزیم Q10 بر تغییرات قند خون ناشتا ، هموگلولبین گلیکوزیله و پروفایل لپید زنان چاق یا دارای اضافه وزن دیابتی میانسال غیر ورزشکار کارشناسی ارشد 1392/12/17
محمودرضا قاسمی قاسموند ارزیابی اثربخشی سیستم آموزش در شرکت پتروشیمی اروند کارشناسی ارشد 1390/11/15
صادق قاسمی منش مدل سازی معادله ساختاری سرمایه اجتماعی،انسجام سازمانی و پاسخگویی سازمان به محیط در مدارس شهرستان سروستان. کارشناسی ارشد 1397/10/23
عبدالکریم قاضی فر : بررسی رابطه منابع قدرت اساتید و مطلوبیت جوّ آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد گچساران کارشناسی ارشد
عبدالکریم قاضی فر بررسی رابطه منابع قدرت اساتید و مطلوبیت جوّ آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی- واحد گچساران کارشناسی ارشد 1392/02/07
غلامرضا غلامی امکان سنجی استقرار مدیریت اسلامی در سازمان¬های دولتی استان فارس کارشناسی ارشد 1392/07/08
حمزه قطبدین توسعه و اعتباریابی الگوی رهبری فضیلت محور در آموزش عالی: مطالعه ترکیبی دکتری 1399/06/25
رحیمه حسنی ویژگی های دانشجوی شایسته‌ در مقطع دکترا از‌ دیدگاه‌ اعضای‌ هیئت علمی دانشگاه شیراز: مطالعه موردی کیفی کارشناسی ارشد 1397/11/27
محمد حسن زاده عوامل موثر بر رفتار سازمانی در دانشگاه فرهنگیان شیراز : رویکرد ترکیبی دکتری 1397/08/29
سیدجعفر هاشمی اصل چارچوب مدرسه مبتنی بر عشق به مطالعه در نظام آموزش ابتدایی جمهوری اسلامی ایران – رویکرد ترکیبی چندگانه دکتری 1402/06/26
رقیه هاشمی ارزیابی ابعاد و عوامل موثر بر عملکرد فنی سیستم اجتماعی : مطالعه مدارس دوره دوم متوسطه ی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1396/06/20
سیده زهرا هاشمی بررسی نقش مشارکت مجازی و اجتماعی دانشجویان در فضای مجازی در شکل گیری ذهنیت کارآفرینانه آنان: نقش واسطه گری یادگیری های ضمنی مجازی کارشناسی ارشد 1400/06/22
الهام حیدری بررسی رابطه استدلال اخلاقی و سبک تصمیم گیری مدیران دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1390/05/02
الهام حیدری کاوش چارچوب نظارت راهبردی مراکز آموزش¬های آزاد در نظام تعلیم و تربیت غیررسمی جمهوری اسلامی ایران دکتری 1395/06/15
احسان همتی اردلی تأثیر ارتفاع و فعالیت بر شاخص های خونی و تنفسی ورزشکاران مبتدی کارشناسی ارشد 1392/12/20
مریم حسامپور اثر تعهد حرفه ای و اعتماد بر تسهیم دانش و پنهان سازی دانش در بین دانشجویان دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1400/06/30
اعظم حسینی باب اناری مدل سازی روابط ساختاری سرمایه اجتماعی، عدالت سازمانی و بی تفاوتی سازمانی میان کارکنان برخی از دانشگاه های شیراز کارشناسی ارشد 1397/12/22
طناز حسینی فرزاد بررسی رابطه بین هوش هیجانی، یادگیری سازمانی و عملکرد شغلی مدیران ناحیه یک آموزش و پرورش شیراز کارشناسی ارشد 1394/06/31
سید مهران حسینی تاثیر فعالیت ورزشی بی هوازی بر پروتئین های پلاسمایی در مردان ورزشکار و غیرورزشکار کارشناسی ارشد 1393/09/16
مصطفی حسینی پیش بینی تعلق خاطرکاری معلمان بر اساس نوع ساختار سازمانی با واسط? پتانسیل انگیزش شغلی در مدارس شهرستان بشاگرد. کارشناسی ارشد 1394/08/30
سیدسلیمان حسینی طراحی و اعتباریابی چارچوب محتوایی برنامه درسی سواد مدنی کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران:رویکرد ترکیبی دکتری 1402/03/20
نیره حسینی مدل ارشادگری پژوهشی استاد راهنما ـ دانشجوی دکتری: پژوهشی ترکیبی دکتری 1398/11/13
سیده حانیه حسینی طراحی مدل اعتماد بین سازمانی در روابط بین دانشگاهی کارشناسی ارشد
حسین ایمانی بررسی تاثیر عوامل فردی و سازمانی در بروز خلاقیت دبیران متوسطه شهر شیراز کارشناسی ارشد 1389/12/01
فرنوش ایزدی ارزیابی عوامل محتوایی و فرایندی مؤثر بر انگیزش کارکنان ستادی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1390/10/21
عمار جعفری بررسی رابطه بین میزان بکارگیری مهارت های فردی مدیریت زمان دبیران و میزان کیفیت عملکرد آموزشی آنان در مدارس متوسطه شهر کنگان در سال تحصیلی 92-91 . کارشناسی ارشد 1392/06/28
سیدبهاالدین جعفری بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی با اثر بخشی مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز از دیدگاه دبیران کارشناسی ارشد 1391/12/14
ناهید جعفری بررسی درجه و سطح میان‌رشته‌ای بودن مقالات پژوهشگران دانشگاه شیراز نمایه شده در پایگاه اسکوپوس در سه حوزه علوم پایه (ریاضی، فیزیک، شیمی) و نقش آن در پیش بینی میزان استناد کارشناسی ارشد 1396/04/18
سکینه جعفری بررسی رابطه بین انواع جهان‌بینی رهبری و جوّ سازمانی در دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1391/07/03
سیدمحمد جعفری شکل گیری هویت حرفه ای مدرسان ایرانی زبان انگلیسی در حوزه پزشکی:رویکردی نظریه بنیاد دکتری 1400/12/22
الهام جهانی بررسی نقش برنامه درسی تجربه شده در توسعه شایستگی فرهنگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز. کارشناسی ارشد 1398/03/01
محمد جامعی دانشگاه اثربخش دکتری
فاطمه جمشیدی قهفرخی سنجش رابطه بین معنویت سازمانی و بهره وری کتابداران و کارکنان شاغل در کتابخانه های دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1390/06/28
یعقوب جمشیدی بررسی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز براساس الگوی بوکویتز و ویلیامز کارشناسی ارشد 1391/12/16
علی جوانمرد سوادانتقادی دانشجویان در آموزش عالی: رویکرد فراترکیب نظریه ساز دکتری 1400/06/31
محمد جاودانی تدوین و اجرای الگوی کیفی مدیریت فرآیندهای یاددهی – یادگیری:مطالعه موردی درس علوم تجربی دوره ابتدایی دکتری 1394/03/23
ناصر جوکار طراحی و اعتباریابی چارچوب برنامه درسی آموزش سواد رسانه ای برای دانشجویان:رویکرد ترکیبی دکتری 1397/06/26
حامد کریمی عقدا نقش کاربرد فن آوری اطلاعات در توانمندسازی کتابداران و کارکنان کتابخانه های دانشگاه شیراز(از دیدگاه کارکنان) کارشناسی ارشد 1390/12/09
سعیده کریمی چوگیایی تجربه ی معلمان از سبک رهبری مدیران نمونه ی مدارس ابتدایی: یک مطالعه پدیدار شناسانه کارشناسی ارشد 1399/06/30
فاطمه کریمی : تعلق پارادایمی اعضای هیات علمی رشته مطالعات برنامه درسی: یک مطالعه ترکیبی دکتری 1400/05/07
مهدی کریمی طراحی چارچوب رهبری سواد آموزی معلم و ارزیابی تاثیر اجرای آن بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان سوم ابتدایی- پژوهش ترکیبی دکتری 1399/12/20
فرزاد کریمی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر روی سطوح پلاسمایی آپلین و کمرین در موش های ماده نژاد اسپراگوداولی کارشناسی ارشد 1392/07/06
فاطمه کاظمی ارزیابی دستاوردهای فعالیت‌های فوق برنامه درسی در مدارس ابتدایی شهر شیراز از دیدگاه دانش‌آموزان ششم ابتدایی کارشناسی ارشد 1397/08/07
زهرا کشاورزی بررسی تاثیر 12هفته فعالیت ورزشی هوازی برسطوح سرمی فاکتور رشد 23 و آنزیم مبدل آنژیوتانسین و ضخامت دیواره بطن چپ در زنان سالمند مبتلا به پرفشا رخونی کارشناسی ارشد 1393/06/26
فهیمه کشاورزی اثربخشی برنامه های درسی آموزش عالی بر اساس رویکرد راهبردی: مطالعه ترکیبی دکتری 1395/12/09
مصطفی کشاورز پیش بینی پتانسیل انگیزشی شغلی کارکنان به وسیله انسجام سازمانی :مطالعه سازمان عمران شهرداری شیراز کارشناسی ارشد 1394/06/31
عیسی خادمیان بررسی اثربخشی درونی رشته ی آموزش و ژرورش ژیش دبستانی و دبستانی دانشگاه آزاد گچساران از دیدگاه استید و دانشجویان کارشناسی ارشد 1390/03/29
کوثر خادم تجارب زیسته مدیران از رفتارهای خارج از قاعده سازمانی مدرسان دانشگاه فرهنگیان: رویکرد پدیدارشناسانه کارشناسی ارشد 1402/04/04
زهرا خلیلی بررسی رابطه بین انواع سکوت سازمانی و حافظه سازمانی در معلمان دبیرستان های دخترانه شهر شیراز کارشناسی ارشد 1395/06/31
حمیده خلقی فرد طراحی برنامه درسی آموزش پیشگیری اچ ای وی/ایدز برای مربیان بهداشت مدارس متوسطه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران دکتری 1397/08/20
سعیده خنجی بررسی رابطه بین نوع ارتباطات سازمانی مدارس و تعهد سازمانی معلمان: مطالعه موردی شهر خنج کارشناسی ارشد 1392/11/29
فرحناز کیانی فهم رویکرد معلمان فیزیک دوره متوسطه و کتاب های راهنمای معلم به ماهیت علم و رابطه ی آن با نقشه مفهومی معلمان دکتری 1396/08/09
اسدالله کوه پیمای جهرمی نیازسنجی آموزشی مهارتهای تدریس معلمان دوره های ابتدایی، راهنمایی و متو سطه شهر جهرم کارشناسی ارشد 1390/06/28
محمدرضا کیان مقایسه نگرش دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی استان کردستان نسبت به اثربخشی برنامه ی درسی نظام جامع علمی کاربردی کارشناسی ارشد 1391/12/16
الهام محمودی یگانه بررسی موانع ارتقاء مدیریتی زنان از دیدگاه مدیران زن مراکز پیش دانشگاهی شهر تهران کارشناسی ارشد 1390/02/15
مریم مالکی بررسی رابطه ادراک دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز از سیاست‌ها و اقدامات درستکاری تحصیلی دانشگاه با میزان تخلفات تحصیلی آن‌ها کارشناسی ارشد 1389/12/16
علی مالک زاده اامکان سنجی استقرار سیستم ERP (برنامه ریزی منابع سازمانی ) بمنظور ایجاد بانک اطلاعات آموزش و پژوهش دراداره کل تعاون استان فارس کارشناسی ارشد 1390/06/30
زهرا مردانی بررسی رابطه بین انواع اثربخشی و توان پاسخگویی دانشگاه شیراز به محیط کارشناسی ارشد 1392/12/19
عبدالرحیم معرفیان بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه خلیج فارس بوشهر کارشناسی ارشد 1392/07/01
میترا مشهدی ابوالقاسم بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی دانشگاه و ادراک دانشجویان از میزان بلوغ جو در دانشگاه های شهر بندرعباس کارشناسی ارشد 1391/07/12
رضا مظاهری توسعه و اعتبار سنجی مقیاس ارزیابی فرآیند یاددهی – یادگیری در مدارس هوشمند در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران(مطالعه ترکیبی) دکتری 1398/01/28
صفورا مهدی فر طراحی و اعتباریابی مدل نظارت مجازی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز بر کیفت رساله های دانشجویان دکتری کارشناسی ارشد 1399/12/25
محبوبه مهرورز طراحی و تبیین چهارچوب مدیریت تحرکات مجازی دانشجویان در راستای بین‌المللی شدن دانشگاه‌های برتر کشور دکتری 1398/09/24
محمد هادی مریخ ارزیابی ادارک دانشجویان از اخلاق حرفه ای اعضای هیات علمی و کارشناسان آموزش دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1392/07/04
مرضیه مسگرپور ارزیابی نقش برنامه های درسی آموخته شده دوره اول متوسطه در توسعه شایستگی های یادگیری مادام العمر دانش آموزان کارشناسی ارشد 1397/06/24
نرگس میرانی سرگزی تأثیر استفاده از بازی وارسازی دوره¬های غیررسمی برخط آموزش عالی بر یادگیری خودراهبر، مشارکت و عملکرد تحصیلی دانشجویان دکتری
فاطمه میرغفاری طراحی و اعتباریابی الگوی شایستگی های استاد پایدار در نظام آموزش عالی: رویکرد ترکیبی کارشناسی ارشد 1400/04/14
مهسا میری بررسی رابطه بین ادراک کارمندان از عدالت سازمانی و بهره وری سازمانی : مطالعه موردی آموزش و پرورش شهر شیراز کارشناسی ارشد 1392/12/19
سرور میرکیانی بررسی ادراک معلمان از اخلاق کار اسلامی مدیران و اثربخشی مدارس ابتدایی شهر کرمان - نقش واسطه ای فرهنگ سازمانی کارشناسی ارشد 1394/02/28
محبوبه سادات میرلوحی بررسی کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه شیراز با استفاده از مدل لیب کوال کارشناسی ارشد 1392/10/09
زهرا میرشکاری بررسی رابطه بین ادراک دانشجویان کارشناسی ارشد از محیط اموزش پژوهش و توانایی پژوهشی فردی و تاثیر انها بر میزان علاقمندی به پژوهش مطالعه موردی دانشکده علوم تربیتی کارشناسی ارشد 1389/09/02
سمیه معمر مقایسه سازگاری دانشجویان بر مبنای ادراک آنان از نوع فرهنگ سازمانی در دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1389/12/25
مهدی مدیر عنوان تحقیق به زبان فارسی: تاثیر 4 هفته تمرین استقامتی شدید به همراه مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر روی عوامل ضد اکسایشی در رت های ماده نژاد اسپراگوداولی . کارشناسی ارشد 1391/04/03
لیلا معینی بررسی رابطه بین شایستگی های فن آورانه کارکنان با نوآوری سازمانی در دانشکده پزشکی شیراز کارشناسی ارشد 1391/07/08
هاجر معینی شهرکی بررسی رابطه ی بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1390/10/03
محمدسعید محمدی بررسی رابطه بین سبک مدیریت کلاس درس اساتید و مهارتهای تفکر انتقادی دانشجو - معلمان دانشگاه فرهنگیان یاسوج کارشناسی ارشد 1395/12/14
قدرت الله محمدی سیاست اخلاقی مدیران اموزش عالی در دانشگاههای دولتی استان فارس: رویکرد ترکیبی دکتری 1396/03/24
کمال محمدزاده برنامه درسی آموزش سواد حقوقی دوره متوسطه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران دکتری 1395/11/20
لیلا محرر بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران، جو سازمانی و انسجام سازمانی در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی. کارشناسی ارشد 1391/07/12
سارا محسنی فرد مقایسه عملکرد ورزشکاران دوچرخه سوار در آزمون 4 کیلومتر بر حسب شاخصهای فیزیولوژیکی کارشناسی ارشد 1390/07/06
معصومه محترم بررسی رابطه¬ی نوع ساختار سازمانی دانشگاه و سرمایه¬ی اجتماعی بخش¬ها با رضایت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه شیراز- مدل معادله ساختاری کارشناسی ارشد 1390/11/09
مریم مجرب اولویتهای مجموعه سازی(منابع اطلاعاتی) در کتابخانه دیجیتال از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1390/07/03
مژده ملایی بررسی رابطه بین ادراک کارکنان نسبت به نوع اعتماد مدیران و سلامت سازمانی - نقش واسطه ای احساس خودکارآمدی حرفه ای کارکنان کارشناسی ارشد 1395/06/20
هادی مولایی بررسی رابطه بین ارزش های فردی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1392/07/06
غلامرضا مومنی بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و توسعه سازمانی در دانشگاههای شهید چمران و آزاد اسلامی اهواز کارشناسی ارشد 1392/06/27
غلامرضا مومنی رهبری راهبردی تغییر سازمانی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: رویکرد ترکیبی دکتری 1397/11/16
سعید مرادی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر روی سطوح پلاسمایی امنتین و کمرین در موش های ماده نژاد اسپراگوداولی کارشناسی ارشد 1392/07/08
احمد مرادی بیلویی بررسی رابطه میان ادراک معلمان از سلامت سازمانی مدارس و جهت گیری آنان در کنترل دانش آموزان در مدارس شهرستان کامفیروز در سال تحصیلی 91-90 کارشناسی ارشد 1391/12/16
مرضیه مروتی اردکانی بررسی وضعیت تولید علم در حوزه مهارت های چهارگانه مدیریت زمان، مدیریت تغییر، مدیریت بحران و مدیریت استرس، در پایگاههای استنادی تامسون ساینتیفیک طی سالهای 1990- 2009 کارشناسی ارشد 1390/03/30
اسحق نادریان تاثیر یک جلسه فعالیت هوازی تا حد واماندگی بر تغییرات سطوح پروتئین¬های پلاسما در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار کارشناسی ارشد 1393/06/29
رضا نهاوندی دیدگاه های سیستمی به نظام یاددهی- یادگیری در آموزش عالی دکتری 1399/11/12
رضا ناصری جهرمی تدوین برنامه درسی آموزش پدافند غیرعامل دوره متوسطه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران دکتری 1395/12/16
زینب نصیری بررسی رابطه بین روحیه کارآفرینی وعملکرد مدیران و کارکنان شرکت مخابرات شهر شیراز. کارشناسی ارشد 1391/07/12
محمدحسن نصیری تجربه نیکبودی آکادمیک در بین اعضای هیات علمی: یک مطالعه پدیدارشناسانه دکتری 1400/06/31
الناز نظری طراحی و تبیین مدل توسعه ی تیم های‌ پژوهشی مجازی در حوزه فنی و مهندسی: پژوهشی ترکیبی دکتری 1399/02/16
سمیرا نکومند بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و توان پاسخگویی به محیط در مراکز دانشگاه جامع علمی ¬- کاربردی شیراز کارشناسی ارشد 1392/06/27
زینب نثار بررسی شایستگی‌های اعضای هیات علمی در فرآیند بین المللی شدن آموزش عالی در دانشگاه شیراز: پژوهشی ترکیبی کارشناسی ارشد 1395/07/18
هادی نوری ارزیابی موانع تولید علوم انسانی بومی در رشته های علوم تربیتی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاههای تهران کارشناسی ارشد 1393/12/20
نصراله نوروزی بررسی مقایسه‌ای نظام ارزشی مدیران و معلَمان شهرستان دشتستان کارشناسی ارشد 1389/07/27
نصراله نوروزی برنامه درسی تربیت مربی دوره پیش دبستانی در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران: یک مطالعه ترکیبی دکتری 1397/06/27
فریده نوری صادق طراحی و امکان سنجی چارچوب مدرسه مبتنی بر بازی انگاری آموزش - رویکرد ترکیبی دکتری 1400/06/31
سارا اوجی بررسی رابطه بین مولفه های رهبری امنیت مدار و رضایت کارکنان از کیفیت زندگی کاری درموسسات آموزش عالی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1394/12/19
آناهیت اوجی بررسی رابطه ویژگی های فردی و تجارب دانشجویان با دستاوردهای آنان از تحصیل در موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهر شیراز کارشناسی ارشد 1390/05/02
حسین پهلوان خسروی بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از سلامت سازمانی با استرس شغلی آنان در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمان کارشناسی ارشد 1393/06/29
علی پرندآور تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی وامانده¬ساز بر تغییرات سطوح پلاسمایی آنزیم¬های کبدی مردان ورزشکار و غیر ورزشکار کارشناسی ارشد 1393/06/29
پری ناز پرهیزگاری بررسی تاثیر چهار هفته مصرف مکمل ال-سیترولین و فعالیت ورزشی بر اوج توان بی هوازی، میانگین توان بی هوازی و شاخص خستگی در دختران فوتسالیست کارشناسی ارشد 1391/08/29
وارث پارسه پاسخگویی به محیط در برنامه درسی آموزش عالی دکتری 1398/10/18
زینب پیروی نژاد طراحی و اعتباریابی چارچوب سازوکارهای رهبری معنوی با رویکرد اسلامی برای توسعه فرهنگ دانشگاهی دکتری 1399/06/31
فرناز پیروزان تأثیر12هفته تمرین منتخب همراه با مصرف امگا3 بر تغییرات سطوح آدیپونکتین،لپتین وانسولین در دختران غیر ورزشکار کارشناسی ارشد 1390/11/12
ساناز پوروشسب شناسایی راهبردبنیان نسل‌های دانشگاه‌های جهان و مقایسه آنها به لحاظ پیشایندهای درونی و بیرونی و آفرینش دانش صریح در اهداف توسعه پایدار دکتری
طیبه پورقیصر کاوش و ارزیابی مولفه‌های کلاس درس هوشمند و نوآور دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1396/10/27
کبری پورکریم ارزیابی تناسب راهبردی سازمانی بانک سپه از دیدگاه کارکنان شاغل در شعب شهر شیراز کارشناسی ارشد 1394/06/30
لاله رییسی سیستم ارشادگری مجازی برای ارتقاء توانمندی های کارآفرینی دانشجویان حوزه علوم مهندسی: پژوهش مبتنی بر علم طراحی دکتری
مجمدیار رفیعی بررسی رابطه بین ادراک دانشجویان از عدالت آموزشی اعضای هیات علمی و رفتار سرقت علمی دانشجویان در دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1396/08/10
زینب رحیم دشتی تکنیک اجراسنجی در ارزشیابی برنامه درسی اجرا شده معلمان دوره ابتدایی - مطالعه ترکیبی دکتری 1398/06/30
یعقوب رحیمی پردنجانی واکاوی شایستگیهای معلمان عشایر کوچنده و طراحی سرفصلهای برنامه درسی دانشجو معلمان عشایری:مطالعه چند روشی کیفی دکتری 1399/06/31
هادی رحمانی نیازسنجی آموزشی مهارت های تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه هرمزگان کارشناسی ارشد 1389/11/23
کاوس رحمانی ترکسلویه تاثیر برگشت به حالت اولیه در آب های سرد، گرم و معتدل بعد از یک دوره شنای 200 متر بر سطوح کورتیزول، کراتین کیناز و برخی از شاخص های خستگی کارشناسی ارشد 1390/08/17
شهرزاد راه نما بیات کوششی در تدوین نظریه ی تربیتی صلح محور و ارائه ی سرفصل برنامه ی درسی آموزش پیش دبستان بر آن مبنا دکتری 1395/12/11
بهتاش رجبی : بررسی مقایسه ای رابطه بین ادراک دانشجویان رشته های علوم تربیتی از نوع فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت آنان در واحد بین الملل و دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1391/12/16
عباس رجایی اذرخوارانی طراحی مدل زیست بوم دانش بنیان دانشگاهی با تأکید بر ارتقای محیط پژوهشی و ارزیابی زیست بوم ده دانشگاه جامع جمهوری اسلامی ایران : پژوهش ترکیبی دکتری
سیدجواد رنجبر بررسی میزان اثربخشی قابلیت‌های جست وجو بر بازیابی اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی از دیدگاه کاربران کارشناسی ارشد 1390/02/21
فرشاد رشیدی کشف دیدگاه مدیران و معلمان از رهبری آموزشی :یک مطالعه پدیدار شناسانه کارشناسی ارشد 1398/03/01
حسن رضایی ابگلی نقش شیوه‌های مدیریت منابع انسانی در نوآوری تیمی و سازمانی با میانچیگری تسهیم دانش تیمی، در شرکت‌های دانش بنیان پارک علم و فناوری فارس کارشناسی ارشد 1397/06/19
محمدمهدی رضایی کاوش چارچوب مشارکت معلمان در نظام برنامه ریزی درسی جمهوری اسلامی ایران دکتری 1397/06/27
فرشید ریگی فرد تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی طولانی مدت با شدتهای مختلف بر سطوح پلاسمایی واسپین در موشهای ماده نژاد اسپراگوداولی کارشناسی ارشد 1392/07/10
ازاده رودساز نقش جهت‌گیری نوآورانه و سواد دیجیتالی در تسهیم دانش و عملکرد تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1399/12/25
صدف ساعی همدانی ارزشیابی اثر بخشی برنامه درسی دوره های آموزشی راهنمایان گردشگری از دیدگاه فراگیران: مطالعه موردی شهر تهران کارشناسی ارشد 1391/12/13
فاطمه صفایی دنیانی مطالعه روابط بین انواع رهبری، آمادگی برای تغییر و سلامت سازمانی در دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1395/06/16
هادی ساجدی راد توسعه و اعتباریابی الگوی آموزش تفکر انتقادی در درس مطالعات اجتماعی پایه ششم و بررسی تاثیر آن در پرورش مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان؛ مطالعه ای ترکیبی دکتری 1401/05/04
پرنیا ساکتی بررسی ادراک اعضای هیات علمی از اثربخشی مدیریت دانش در دانشگاههای شیراز و علوم پزشکی شیراز و رابطه آن با بهره وری علمی آنان: سهم واسطه گری ادراک خودکارآمدی پژوهشی اعضای هیات علمی کارشناسی ارشد 1396/12/19
محمدصالح صالحی کشکولی نیازسنجی ارائه خدمات نظارت و راهنمایی آموزشی از نظر دبیران دبیرستان‌های شهر شیراز کارشناسی ارشد 1389/12/01
زهرا سلیمیان " تبیین مدل ساختاری ادراک معلمان از سرمایه اجتماعی مدارس و سرمایه روانشناختی معلمان با آمادگی آنان برای تغییر در مدارس ابتدایی استان فارس" کارشناسی ارشد 1401/03/05
لیلا ثواب بررسی رابطه بین جهت گیری¬های ارزشی و فرهنگی با الگوی قضاوت اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1392/07/10
لیلا سیفی تاثیر 12 هفته فعالیت ورزشی منتخب بر تغییرات سطوح کمرین و ویسفاتین در زنان چاق دیابتی نوع 2 کارشناسی ارشد 1393/06/18
مهیم سپاهی ارزیابی اثربخشی اتوماسیون آموزشی دانشگاه شیراز از دیدگاه دانشجویان، اساتید و کارشناسان کارشناسی ارشد 1388/09/30
محسن سپهی توسعه فرایندهای تجاری‌سازی دانش با نقش آفرینی متخصصان علوم رفتاری: پژوهشی ترکیبی دکتری 1398/06/23
مجید شعبانی فرد آسیب شناسی نظام یاددهی- یادگیری در مراکز دانشگاهی فنی- حرفه¬ای: رویکرد ترکیبی دکتری 1396/03/10
ژیلا شهریاری گرائی واکاوی باورهای تدریس معلمان ابتدایی دانش آموخته¬ی دانشگاه فرهنگیان کارشناسی ارشد
فرهاد شهوند مقایسه دیدگاه دانشجویان سال چهارم و دانش آموختگان دوره کارشناسی رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز در باب اهمیت و فایده برنامه درسی اجرا شده بین سال های 82 تا 87 کارشناسی ارشد 1389/10/01
مریم شکیبایی اثر تعاملی تمرینات ورزشی و مصرف مکمل آلفا لیپوئیک اسید بر روی مقاومت به انسولین بیماران دیابتی نوع 2 کارشناسی ارشد 1390/07/04
لیلا شاطر آسیب شناسی و ارزیابی عوامل موثر بر اثربخشی آموزش های سازمانی مهارت های نرم و طراحی پوشه کار مهارت های نرم کارکنان شرکت پتروشیمی جم: مطالعه ترکیبی دکتری
لیلا شیبانی نقش رفتار شهروندی سازمانی در تسهیم دانش کارمندان دانشگاههای شیراز و علوم پزشکی: نقش میانجی اعتماد سازمانی کارشناسی ارشد 1397/12/20
زهرا شکرریز مدل سازی روابط ساختاری تعهدفردی، اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با تمایل به مشارکت کارمندان آموزش و پرورش استان فارس کارشناسی ارشد 1400/11/15
محمد شرافتی مقدم به زبان فارسی: تاثیر هشت هفته تمرینات سرعتی شدید بر سطوح پلاسمایی واسپین و کمرین در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی کارشناسی ارشد 1392/06/30
زهرا شایانی پور بررسی رابطه بین موفقیت تحصیلی و رضایت دانشجویان از فرایندهای مدیریتی و انگیزه ماندگاری آنان در موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی منتخب در استان فارس کارشناسی ارشد 1389/09/01
فیروز سلطانی تاثیر تمرین هوازی بر ویسفاتین و لیپوپروتئین های پلاسما در موش های ماده نژاد اسپراگوداولی کارشناسی ارشد 1391/04/31
سلیمه ستوده فر تدوین و اعتبار یابی نظام جامع یاددهی- یادگیری در مراکز آموزش عالی کارشناسی ارشد 1392/06/30
سیده نجمه خاتون تقوی نسب شناخت چالش‌ها و الزامات تعلیم و تربیت ایران از دیدگاه رویکرد بازسازی اجتماعی آینده گرا با تاکید بر آرا آلوین تافلر: مطالعه موردی کیفی دکتری 1398/02/03
ستاره تقی زاده تدوین و ارائه الگویی برای ارزیابی و توسعه توانمندی سازمانی دانشگاه کارشناسی ارشد 1391/07/12
محمدمهدی طاهری بررسی رابطه بین سبک رهبری توزیعی مدیران و انگیزش شغلی معلمان مدارس متوسطه نظری پسرانه شهر شیراز کارشناسی ارشد 1394/06/31
حسین علی تجلی اردکانی تدوین رویکردی در تربیت معنوی بر مبنای سنت‌گرایی سید حسین نصر دکتری 1397/12/20
علیرضا تنوری : ارزیابی تعهد به مدیریت زمان در کارآموزان آموزشگاه‌های دولتی فنی و حرفه ای شهر شیراز بر مبنای ویژگی‌های جمعیت شناختی کارشناسی ارشد 1391/02/28
سمانه طایفی نصرآبادی بررسی رابطه انگیزه پیشرفت با کیفیت عملکرد شغلی کارمندان ناحیه یک و دو اداره آموزش و پرورش شیراز کارشناسی ارشد 1394/09/17
مریم وفائی مدرسه پایدار در جمهوری اسلامی ایران: رویکرد چند روشی کیفی دکتری 1400/06/31
مریم یقطین تحلیل شباهت نحوی و معنایی هم استنادی و نقش آن در رتبه بندی ربط در بازیابی مقالات علمی دکتری 1397/11/27
راضیه یزدانی ارائه مدل پویایی های دانش درنظام آموزش وپرورش مبتنی بر رویکرد فراترکیب نظریه ساز دکتری 1400/06/15
زینب یزدان پناه وا کاوی تجارب اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز از فرصت های مطالعاتی خارج از کشور: مطالعه‌ای پدیدار شناسانه کارشناسی ارشد 1396/05/28
مصطفی یزدی جوشقانی "طراحی مدل برندسازی دانشگاهی با رویکرد بین المللی شدن و اعتباریابی آن در دانشگاه های برترِ دولتی کشور: مطالعه ترکیبی" دکتری 1401/06/30
محمد یگانه بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و یادگیری سازمانی کارمندان دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1395/06/31
زهرا یوسفی نقش سنجه‌های استنادی و دگرسنجه ها در رتبه‌بندی نتایج جستجوی مقالات پزشکی: رویکرد چندمطالعه ای دکتری 1397/11/30
رحمان زعیمی رابطه ی بین شاخص های آمادگی جسمانی با توانایی تکرار دوهای سرعتی در مردان فوتبالیست کارشناسی ارشد 1391/04/26
مجتبی زارع خلیلی طراحی و¬تبیین مدل اجرای¬استراتژی دردانشگاه های¬دولتی برترکشور: پژوهش ترکیبی دکتری 1399/06/31
محمدجواد زارع ارزیابی سرمایه انسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و ارائه راهکارهای کاربردی برای صیانت و ارتقاء آن کارشناسی ارشد 1392/12/19
امیرحمزه زارع تاثیر شدت های مختلف فعالیت هوازی بر پروتئین اوری فوتبالیست های جوان کارشناسی ارشد 1392/12/20
فاطمه زارع تاثیر مصرف مکمل جینسینگ برهموگلوبین گلیکوزیله و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 به دنبال یک جلسه آزمون بالک کارشناسی ارشد 1394/12/15
پریسا زارع برنامه درسی نال در دوره ابتدایی: یک مطالعه ترکیبی دکتری 1397/08/30
زهرا زارع بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه شایستگی عاطفی – اجتماعی کارکنان دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1396/12/20
فاطمه زینعلی بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و پتانسیل انگیزشی تحصیلی دانشجویان با واسطه گری جو کلاسی کارشناسی ارشد 1391/12/14
فاطمه زینعلی توسعه و اعتباریابی چارچوب ظرفیت سازمانی دانشگاهی:یک رویکرد ترکیبی دکتری 1399/03/26
یوسف امیری تجربه مدیران مدارس ابتدایی از کار با معلمان جدید الاستخدام فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان :رویکرد پدیدار شناسانه کارشناسی ارشد 1401/06/28
پریسا برهان نژاد واکاوی تجارب زیسته فرصت های مطالعاتی خارج از کشور دانشجویان دکتری دانشگاه شیراز: پژوهشی پدیدار شناسانه کارشناسی ارشد 1398/11/30
فرشته رنجبر پیش‌بینی دستاوردهای تحصیلی دانشجویان بر اساس ادراک آنها ازکیفیت یاددهی-یادگیری و پتانسیل انگیزش تحصیلی موجود در مراکز آموزش عالی شهرستان لامرد کارشناسی ارشد 1397/02/31
فاطمه کشت کار تجارب معلمان مدارس ابتدایی از دانش آموز منضبط: یک مطالعه پدیدارشناسانه کارشناسی ارشد 1399/06/24
فاطمه محمودی مدل معادله ساختاری رابطه بین کیفیت سیستم های اطلاعاتی مدیریت با رفتار تسهیم دانش مدیران در ادارات آموزش و پرورش شهر شیراز کارشناسی ارشد 1398/11/19
زینب نوروزی بررسی رابطه بین سبک های تدریس اعضای هیئت علمی با میزان گرایش به یادگیری مادام العمر دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1398/03/28