اعضای هیات علمی

چنگیز رحیمی طاقانکی

change-logo

چنگیز رحیمی طاقانکی    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کلیات روانپزشکی 140730066 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1500) 1400/10/28 (1500 - 1630) ترم اول 1140
نظریه ها و پژوهشهای معاصر در روان درمانی 140770001 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1430) | هفتگی - 1 (یک شنبه - 1500 الی 1630) 1400/10/18 (0900 - 1100) ترم اول 1140
روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی 140740021 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/28 (1000 - 1200) ترم اول 1140
آزمونهای روانشناختی 1 140730073 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) 1400/10/18 (1500 - 1630) ترم اول 1140
آسیب روانی 2 140730049 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/25 (1300 - 1430) ترم اول 1140
کلیات روانپزشکی 140730066 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) 13991
نظریه ها و پژوهشهای معاصر در روان درمانی 140770001 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1430) | هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1430) (0000 - 0000) 13991
روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی 140740021 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) 13991
آزمونهای روانشناختی 1 140730073 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) 13991
آسیب روانی 2 140730049 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) 13991
نمایش 10 نتیجه
از 1