اعضای هیات علمی

چنگیز رحیمی طاقانکی

change-logo

چنگیز رحیمی طاقانکی    (EN Page)

اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کلیات روانپزشکی 140730066 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) (0000 - 0000) 13991
نظریه ها و پژوهشهای معاصر در روان درمانی 140770001 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1430) | هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1430) (0000 - 0000) 13991
روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی 140740021 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) 13991
آزمونهای روانشناختی 1 140730073 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) 13991
آسیب روانی 2 140730049 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) 13991
نمایش 5 نتیجه