گزارش نشست علمی تخصصی: استاد کیست؟ ویژگی های یک استاد خوب چیست؟

گزارش نشست علمی تخصصی: استاد کیست؟ ویژگی های یک استاد خوب چیست؟


نشست تخصصی استاد کیست؟ ویژگی های یک استاد خوب چیست؟ از طرف معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و با سخنرانی آقای دکتر عابدینی رئیس دانشکده مهندسی عمران، آقای دکتر شمشیری رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، خانم دکتر پورگیو، عضو هیات علمی بخش زبانهای خارجی و خانم دکتر شفیعی عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در سالن دکتر حسینی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  و با حضور جمعی از اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده برگزار گردید.

در این نشست ابتدا خانم دکتر پورگیو، محور سخنان خود را آزادی در اندیشیدن قرار داده و گفتند تنها چیزی که قابلیت محدود شدن ندارد اندیشه است. ایشان همچنین با اشاره به سخنانی که در باره الزام قرار دادن علم بر راستای استفاده در صنعت ایراد میشود گفتند؛ گرچه دانشکده های علوم انسانی برای صنعت تولیداتی ندارند ولی تولید این دانشکده ها درست اندیشیدن و تفکر کردن و سئوال کردن است که اساتید این دانشکده ها باید بصورت عملی این موضوعات مهم را به دانشجویان خود آموزش دهند.

سپس دکتر عابدینی بر تقویت روحیه پرسشگری در دانشجویان تاکید نموده و از اساتید خواستند که حتی اگر جواب سئوالی را نمیدانند باشجاعت آنرا پذیرفته و به دانشجویان بگوید که حتما پیگیر این سئوال خواهد بود و جواب آنرا جلسه بعد به اطلاع دانشجویان برساند.

ایشان همچنین تاکید نمودند که اگر تحقیق و آموزش به یک سری ویژگی ها مزین شود تکرار پذیر خواهد شد.

سخنران بعدی دکتر شمشیری بود که سخنان خود را برمحور تولید علم قرار داده و گفتند که وقتی در باره استاد صحبت می کنیم بیشتر ذهنمان به سمت کلاس و تدریس و فرایند یاددهی و یادگیری میرود ولی در دانشگاه یکی از رسالتهای اصلی پرداختن به پژوهش، تولید علم و بسط مرزهای علمی می باشد و پژوهش باید در خدمت حل مسائل جامعه باشد که آموزش این نکات مهم به عهده استاد است.

سخنران پایانی خانم دکتر شفیعی بودند که با یادآوری عملکرد گروه فرقان در ابتدای انقلاب اسلامی و دلایل بوجود آمدن آن، دلیل عملکرد آنها را مخالفت رهبر این گروه با نقد و شفافیت و اطلاع رسانی دقیق دانستند و اعضای گروه را انسانهایی معرفی کردند که چشم بسته مطیع و فرمانبر بودند.

ایشان از این مقدمه نتیجه گرفتند که استاد باید به دانشجویان یاد دهد که حقوق و تکالیفی دارد و هیچ کسی نباید خود را صد در صد مطیع و سرسپرده شخص دیگری قرار دهد.

ایشان یکی از حقوق دانشجویان را وقت گذاری استاد برای شنیدن سخنان دانشجو برشمردند و گفتند که در زمانی که به دانشجو و شنیدن سخنان او اختصاص دارد، استاد نباید به هیچ کار دیگری پرداخته و سراپا در خدمت دانشجو و شنیدن حرفهای او باشد.

در پایان سخنرانی ها، حاضرین در جلسه نظرات و پرسش های خود را مطرح نموده و به نقد موضوع و سخنان ایراد شده در جلسه پرداختند.

9:06 -سه شنبه ۱۳۹6/08/09