نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و درسی

گروه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و درسی


کارشناسی:        - مدیریت آموزشی با رویکرد آموزش سازمانی
و                    - علوم تربیتی
 
کارشناسی ارشد:  - مدیریت آموزشی
و                    - برنامه ریزی درسی
 
دکتری:             - مدیریت آموزشی
و                    - برنامه ریزی درسی