جدیدترین اخبار دانشکده

اطلاعیه ها

کارشناس: روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی

دکتری: روانشناسی بالینی

کارشناسی: -

کارشناسی ارشد: روانشناسی تربیتی

دکتری: روانشناسی تربیتی

کارشناسی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
کارشناسی ارشد: فیزیولوژی ورزشی ــ یادگیری رفتاری ـ حرکتی
 
دکتری: فیزیولوژی ورزشی
کارشناسی: آموزش کودکان استثنایی
 
کارشناسی ارشد: آموزش کودکان استثنایی
 
دکتری: آموزش کودکان استثنایی
کارشناسی:        - مدیریت آموزشی با رویکرد آموزش سازمانی
و                    - علوم تربیتی
 
کارشناسی ارشد:  - مدیریت آموزشی
و                    - برنامه ریزی درسی
 
دکتری:             - مدیریت آموزشی
و                    - برنامه ریزی درسی
کارشناسی: آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی 
 
کارشناسی ارشد: تاریخ و فلسفه تعلیم و  تربیت 
 
دکتری: تاریخ و فلسفه تعلیم و  تربیت