کارمندان

کارمندان


نام و نام‌خانوادگی

سمت

داخلی

جمشید شیری

رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی

4677

حسن نیایش

رئیس اداره حسابداری

4605

جلیل میرقادری

رئیس اداره آموزش

4692

بنفشه جوکار

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی

4697

رضا مظلوم زاده

کارشناس مسئول پژوهشی

4648

محسن قاسمی

کارشناس معاونت دانشجویی فرهنگی

4606

فاطمه طاهری

 مسئول دفترریاست و معاونت دانشجویی-فرهنگی

4698

سهیلا گرامی 

مسئول دفتر معاونت پژوهشی و

مسئول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

4676

محمد زمانی

مسئول دبیرخانه

4899

آمنه کمالی سروستانی

کارشناس مجله

4619

طاهره موسی زاده

کارشناس مرکز کامیپوتر

4860

زهرا صائمی

مسئول دفتر و کارشناس بخش علم و اطلاعات و دانش شناسی

4656

زهرا زارع

مسئول دفتر و کارشناس بخش علوم ورزشی

4674

سیده راضیه حسینی

کارشناس بخش علوم ورزشی

4668

فریبا عسکری

مسئول دفتر و کارشناس بخش مدیریت و برنامه‏ریزی آموزشی

4631

زهرا حدادی

مسئول دفتر و کارشناس بخش کودکان استثنایی 

مسئول دفتر و کارشناس بخش علوم تربیتی

4638

زهرا رضوی

مسئول دفتر و کارشناس بخش روانشناسی تربیتی

4683

کلثوم حسنوند 

مسئول دفتر و کارشناس بخش روانشناسی بالینی

4662

مرجان معین

مسئول دفتر و کارشناس بخش مبانی تعلیم و تربیت

4618

پرویز سلیمان پور

مسئول اتاق تکثیر و امور سمعی بصری

4671

مرادیان

راننده و نامه رسان

4677

-

تأسیسات

4263