پیاده روی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی به مناسبت هفته تربیت بدنی

پیاده روی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی به مناسبت هفته تربیت بدنی


8:30 - یکشنبه ۱۳۹۵/8/2