پیاده روی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به مناسبت هفته تربیت بدنی

پیاده روی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به مناسبت هفته تربیت بدنی


به نام خدا

به مناسبت هفته تربیت بدنی، برنامه پیاده روی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در روز چهارشنبه 96/7/26 برگزار گردید.

در این برنامه که از طرف معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده برگزار گردیده بود، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشکده از جلوی درب دانشکده تا رصدخانه دانشگاه راهپیمایی کرده وپس از صرف صبحانه عکس یادگاری گرفتند.

9:05 -یکشنبه ۱۳۹6/07/30