وام دانشجویی

وام دانشجویی


کارشناس وام دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی: 

آقای محسن قاسمی

طبقه اول دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

شماره تماس: 07136134606

 

کلیه امور مربوط به وام های دانشجویی تحت نظارت اداره رفاه دانشگاه شیراز می باشد.

اداره رفاه دانشگاه شیراز

آیین نامه جدید پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی

کانال بله اداره رفاه: 

https://ble.ir/refahswf

کانال تلگرام اداره رفاه:

https://t.me/refahshirazu

سایت صندوق رفاه دانشجویان:

https://refah.swf.ir