همایش آشنایی با مدرسه طبیعت

همایش آشنایی با مدرسه طبیعت


به مناسبت افتتاح اولین مدرسه طبیعت شیراز در تاریخ ۲۴ فرودین ۱۳۹۶ همایش آشنایی با مدرسه طبیعت، در دانشکده علوم‌تربیتی‌و روانشناسی دانشگاه شیراز با حضور دکتر عبدالحسین‌وهابزاده (بنیان گذار مدرسه طبیعت)برگزار شد .

این همایش با سخنرانی محمد ثابت(مسئول مدرسه بوم‌بان شیراز) با موضوع چگونگی مشکلات و موانع در شکل گیری مدرسه بوم‌بان و همراهان‌ این حرکت آغاز شد .

سپس دکتر شمشیری، ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، ضمن خوش آمد گویی به حاضرین و مدعوین جلسه، به موضوع فلسفه طبیعت محور و دغدغه های اصلی که آموزش و پرورش در این رابطه باید داشته باشد پرداخت.

سخنران پایانی دکتر عبدالحسین وهابزاده بودند که به موضوع آموزش کودکان برای داشتن دید جدید نسبت به طبیعت پرداختند.

ایشان رشد دید کودکان ‌به طبیعت را عامل مهمی در رشد ‌استعداد درونی کودک دانسته و این آموزش را یکی از اصلی ترین وظایف معلمان دوره ابتدایی دانستند.

 

 

 

 

9:20 -شنبه ۱۳۹6/02/02