نشست علمی تخصصی: استاد کیست؟ ویژگیهای یک استاد خوب چیست؟

نشست علمی تخصصی: استاد کیست؟ ویژگیهای یک استاد خوب چیست؟