نشست تخصصی و هم اندیشی اساتید و دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی با محوریت جنگ و معلولیت

نشست تخصصی و هم اندیشی اساتید و دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی با محوریت جنگ و معلولیت