نایب قهرمانی تیم فوتسال دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی در بین دانشکده های دانشگاه شیراز

نایب قهرمانی تیم فوتسال دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی در بین دانشکده های دانشگاه شیراز


کسب عنوان نایب قهرمانی تیم فوتسال دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی در بین دانشکده های دانشگاه شیراز ، در این دوره از مسابقات تیم دانشکده ادبیات و علوم انسانی به مقام اول دست یافت .