موفقیت انجن های علمی دانشکده در جشنواره حرکت

موفقیت انجن های علمی دانشکده در جشنواره حرکت


موفقیت انجمن های علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در نهمین جشنواره حرکت دانشگاهی

 

 

علوم تربیتی

1- برگزیده نهایی در  حوزه فعالیت علمی خلاقانه گروه رقابتی علوم انسانی

2-  برگزیده نهایی در حوزه نشریه گروه رقابتی علوم انسانی

3-  شایسته تقدیر در حوزه انجمن علمی گروه رقابتی علوم انسانی

مدیریت آموزشی

1- برگزیده دانشگاهی در حوزه انجمن علمی گروه رقابتی علوم انسانی

2-  برگزیده دانشگاهی در حوزه نشریه گروه رقابتی علوم انسانی

3- قابل تقدیر در حوزه فعالیت علمی خلاقانه  گروه رقابتی علوم انسانی

علوم ورزشی

1- برگزیده دانشگاهی در حوزه انجمن علمی گروه رقابتی علوم انسانی

2- قابل تقدیر در حوزه نشریه  گروه رقابتی علوم انسانی

3- شایسته تقدیر در حوزه فضای مجازی  گروه رقابتی علوم انسانی

4- شایسته تقدیر در حوزه مسابقه  گروه رقابتی علوم انسانی

علم اطلاعات و دانش شناسی

1- شایسته تقدیر در حوزه انجمن علمی گروه رقابتی علوم انسانی

دکتر فهیمه کشاورزی استاد مشاور انجمن علمی علوم تربیتی

استاد مشاور برگزیده

دکتر مریم شفیعی سروستانی  استاد مشاور انجمن علمی  مدیریت آموزشی

استاد مشاور برگزیده

دکتر محمد همتی نفر  استاد مشاور انجمن علمی علوم ورزشی

استاد مشاور شایسته تقدیر

پرستو نبیئی دبیر انجمن علمی علوم تربیتی

دبیر برگزیده

بهزاد جلالی  دبیر انجمن علمی  مدیریت آموزشی

دبیر شایسته تقدیر

علی ابوالحسینی دبیر انجمن علمی علوم ورزشی

دبیر شایسته تقدیر