معرفی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

معرفی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده


معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاون: جناب آقای دکتر فرهاد دریانوش

مسئول دفتر: سهیلا گرامی

تماس: 07136134676

رئیس آموزش:‌ جلیل میرقادری

تماس: 07136134692

کارشناس تحصیلات تکمیلی: بنفشه جوکار

تماس: 07136134697

حوزه وظایف مسئول آموزش دانشکده:

  • اداره کلیه امور آموزشی دانشکده
  • نظارت و هماهنگی امور آموزشی دانشکده
  • نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی
  • ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان دانشکده
  • نظارت و هماهنگی با کارشناسان آموزشی بخش‌ها 
  • برنامه ریزی و هماهنگی امور آموزشی با همکاری واحدهای دانکشده
  • مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی دانشکده
  • ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضا هیأت علمی و مسئولات آموزشی واحدهای تابعه در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشکده و اعلام نتایج ارزیابی به اعضای هیأت علمی