نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی بخش

معرفی بخش


هدف:

-         زمینه سازی برای شناخت علمی نظام آموزش و پرورش، ساختار، اهداف و عناصر درونی و بیرونی آن

-         ایجاد دانش و پرورش مهارتهای ادراکی انسانی و فنی، رشد روح تفکر علمی

-         ایجاد قدرت تجزیه و تحلیل، قضاوت و تصمیم گیری درباره مسائل و امور سازمانهای آموزش و پرورش

-         تربیت کارشناسان ارشد برای اداره امور آموزشی

-         تربیت مدیران برای آموزشگاه های عمومی متوسطه

-         تربیت مدیران برای سطوح مختلف آموزشی و اداری آموزش و پرورش

-         تربیت پژوهشگران و مربی برای پژوهش و تدریس در زمینه مدیریت آموزشی

-         تربیت برنامه ریزان برای ایفای نقش هیات علمی، تالیف و تدوین کتب درسی

نقش و توانایی:

فارغ التحصیلان رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی با توجه به اهداف ایجاد این رشته باید دارای مهارتهای زیر باشند:

  • آشنایی با مدیریت اسلامی در رابطه با مدیریت به طور اعم و با مدیریت آموزشی به طور اخص
  • آشنایی با تئوریهای مختلف مدیریت آموزشی
  • آشنایی با اصول عمومی آموزش و پرورش در ارتباط با مدیریت به طور اعم و با مدیریت آموزشی به طور اخص
  • آشنایی با روشهای اجرایی آموزش و پرورش در رابطه با نحوه آموزشی سازماندهی ادارات تشکیلات و تامین بودجه
  • آشنایی با برنامه ریزی درسی و آموزشی
  • دارا بودن قدرت تشخیص در برابر مسائل و مشکلات مختلف آموزشی
  • آشنایی با نحوه ارتباطات(مدیریت با مدرسان و مربیان، مدیر با دانش آموزان و اولیا دانش اموزان، مدیر با کادر اداری)

 

کارشناسی: مدیریت آموزشی با رویکرد آموزش سازمانی
کارشناسی ارشد: مدیریت آموزشی    و   برنامه ریزی درسی

دکتری: مدیریت آموزشی     و    برنامه ریزی درسی

سرفصل رشته مدیریت آموزشی مقطع دکتری        سرفصل رشته برنامه ریزی درسی مقطع دکتری