معرفی آزمایشگاه بخش

معرفی آزمایشگاه بخش


مرکز تستینگ و آزمایشگاه بخش آموزش کودکان استثنائی همزمان با ورود این بخش به دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی تأسیس شده است. هدف این مرکز از یک طرف آشنایی دانشجویان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با ابزارهای سنجش و آزمون های روانی بوده و از یک طرف، تست، آزمون و تشخیص مشکلات کیس های معرفی شده (افراد آزمودنی) می باشد.

در بین دروس تدریس شده در بخش آموزش کودکان استثنائی، در مقطع کارشناسی: درس "آشنایی با آزمون های روانشناختی" و در مقطع کارشناسی ارشد: دروس "نظریه ها و کاربرد آزمون های روانی (1) و (2)" علاوه بر قسمت تئوری دروس نیازمند استفاده از آزمایشگاه و تدریس و اجرا به صورت عملی می باشند، که در این خصوص بخش با سفارش انواع تست ها جهت انجام عملی و تجربی دانشجویان در پیشرفت هرچه بیشتر آنها همکاری نموده است.

نقش و توانایی:

  • اجرا و تدریس دروس
  • آشنایی دانشجویان با انواع تست های هوش، پیشرفت تحصیلی، استعداد، شخصیت و ...
  • آشنایی دانشجویان با انواع آزمون های شناختی و روانی
  • شناخت کیس های مختلف
  • آموزش تست ها، انجام تست از کیس های آزمودنی مختلف

همچنین امتحان و آزمون دروس تحصیلی مذکور نیز در این آزمایشگاه انجام می شود.