مراسم هم اندیشی و تجلیل از فعالان عرصه خدمات رسانی به افراد با نیازهای ویژه

مراسم هم اندیشی و تجلیل از فعالان عرصه خدمات رسانی به افراد با نیازهای ویژه