مراسم جشن میلاد پیامبر (ص) و امام جعفر صادق(ع) به همراه تقدیر از کارمندان و دانشجویان پژوهشگر برتر دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ویژه اساتید، کارمندان و دانشجویان

مراسم جشن میلاد پیامبر (ص) و امام جعفر صادق(ع) به همراه تقدیر از کارمندان و دانشجویان پژوهشگر برتر دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ویژه اساتید، کارمندان و دانشجویان


[جشن میلاد پیامبر (ص) و امام جعفر صادق(ع)]