نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لینک اعضای کمیته

لینک اعضای کمیته


 

 اعتبارنامه
IR.US.PSYEDU.REC شناسه:
کمیته تخصصی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی نوع:
کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی سلسله مراتب:
دانشگاه شیراز زیرمجموعه ای از:
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تاریخ ثبت:
۲ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:
 

 اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رییس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی روان شناسی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) نوراله محمدی
رئیس
استاد معاونت پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی فیزیولوژی ورزشی/دکترای تخصصی (PhD) مریم کوشکی جهرمی
دبیر
استادیار عضو هیات علمی حقوق اسلامی و خصوصی/دکترای تخصصی (PhD) حانیه ذاکری نیا
حقوقدان
استادیار مسئول نمایندگی مقام معظم رهبری معارف اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) سجاد نیکخو
روحانی
استادیار عضو هیات علمی علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی/دکترای تخصصی (PhD) داوود فاضلی کسرینه
عضو متخصص فیزیولوژی ورزشی
استادیار معاون گروه اخلاق پزشکی و فلسفه سلامت فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت/دکترای تخصصی (PhD) حسین محمودیان
متخصص اخلاق پزشکی
دانشیار عضو هیات علمی روان شناسی تربیتی/دکترای تخصصی (PhD) محبوبه فولادچنگ
نماینده جامعه
دانشیار عضو هیات علمی فیزیولوژی ورزشی/دکترای تخصصی (PhD) فرهاد دریانوش
پژوهشگر
دانشیار عضو هیات علمی اقتصاد/دکترای تخصصی (PhD) زهرا دهقان شبانی
پژوهشگر
استاد هیات علمی روان شناسی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) محمد علی گودرزی
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهشی جامعه شناسی/کارشناسی ارشد رضا مظلوم زاده
کارشناس کمیته
لینک مربوط به دانشکده :
https://ethics.research.ac.ir/PortalCommittee.php?code=IR.US.PSYEDU.REC