قوانین و آیین نامه ها

قوانین و آیین نامه ها


[آیین نامه ها]

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب شورای آموزشی دانشگاه شیراز 94/8/10

آیین نامه و مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

آیین نامه و مقررات آموزشی دوره دکتری تخصصی (PH.D)

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری

آیین نامه عضویت دردفتراستعدادهای درخشان دانشگاه شیراز

آیین نامه دستیاران آموزش (TA)