قوانین و آیین نامه ها

قوانین و آیین نامه ها


[آیین نامه ها]

شیوه نامه اجرایی آیین نامه یکپارچه دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال 1402

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ورودی های 97 به بعد

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب شورای آموزشی دانشگاه شیراز 94/8/10

آیین نامه و مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (تیرماه 93)

آیین نامه و مقررات آموزشی دوره دکتری تخصصی (PH.D) (تیرماه 93)

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد (مردادماه 93)

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری (اسفندماه 93)

آیین نامه عضویت دردفتراستعدادهای درخشان دانشگاه شیراز

آیین نامه دستیاران آموزش (TA) (شهریورماه 88)