ضیافت افطار اساتید و کارکنان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

ضیافت افطار اساتید و کارکنان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی


به دعوت مدیریت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی از اساتید و کارکنان این دانشکده ضیافت افطار در مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه شیراز برگزار گردید.

 

8:30 -شنبه ۱۳۹6/04/10