سخرانی دکتر شهرزاد شاه سنی: اندیشه دور و دراز با توجه به ویژگی های فیلسوف

سخرانی دکتر شهرزاد شاه سنی: اندیشه دور و دراز با توجه به ویژگی های فیلسوف


13:30 - سه شنبه ۱۳۹۵/9/9