راهیابی آقای دکتر بابک شمشیری دانشیار بخش مبانی تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز به هیئت مدیرة انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

راهیابی آقای دکتر بابک شمشیری دانشیار بخش مبانی تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز به هیئت مدیرة انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران


در روز دوشنبه مورخ 24/3/95 جلسه انتخابات اعضای جدید میئت مدیرة انجمن فسفه تعلیم و تربیت در محل دانشگاه تربیت مدرس و با حضور اعضای انجمن و همچنین نماینده وزارت علوم برگزار شد.

در این انتخابات اعضای چهارمین هیئت مدیرة انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران انتخاب شدند .

 

1-دکتر نرگس سجادیه: استادیار دانشگاه تهران

2-دکتر سعید ضرغامی: دانشیار دانشگاه خوارزمی

3-دکتر یحیی قائدی: دانشیار دانشگاه خوارزمی

4-دکتر بختیار شعبانی ورکی: استاد دانشگاه فرودسی مشهد

5-دکتر بابک شمشیری: دانشیار دانشگاه شیراز

6-دکتر رضا محمدی: استادیار دانشگاه شهید بهشتی

اعضای جانشین اول و دوم:

 مجتبی همتی نفر: دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مسعود صفایی مقدم: استاد دانشگاه اهواز

بازرسان اول و دوم:

دکتر خسرو باقری: استاد دانشگاه تهران

سحر سلطانی: دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی

 

10:00 - چهارشنبه ۱۳۹۵/3/26