دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در صدر جشنواره حرکت

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در صدر جشنواره حرکت


انجمن های علمی دانشگاه، بهترین مکان جهت فعالیت های علمی دانشجویان می باشد که در سال های اخیر فعالیت آن گسترش چشمگیری داشته  است.

در پایان هر سال تحصیلی، جشنواره حرکت دانشگاهی، محکی است بر عیار فعالیت های انجام گرفته توسط انجمن های علمی هر دانشکده از جمله دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی میباشد. پس از دو سال که انجمن های علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی بیشترین مقام را در سطح دانشگاه شیراز کسب نمودند، امسال هم این انجمن ها موفق به کسب عنوان در 13 بخش جشنواره حرکت شدند که از نظر تعداد مقام در جایگاه نخست در دانشگاه شیراز قرار گرفتند. مدیریت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، این موفقیت بزرگ را خدمت تمامی دست اندرکاران انجمن های علمی دانشکده تبریک و تهنیت عرض می نماید.

9:05 -سه شنبه ۱۳۹6/07/11