حوزه ریاست

حوزه ریاست


[ریاست]

نام و نام‌خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی پست الکترونیک شماره تماس دورنگار
نوراله محمدی دکترای روانشناسی استاد

nmohamadi@shirazu.ac.ir

36276708

36134698

 

36286441

 

 

[معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی]

نام و نام‌خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی پست الکترونیک شماره تماس دورنگار
فرهاد دریانوش دکترای فیزیولوژی ورزشی دانشیار

daryanoosh@shirazu.ac.ir

36134676

36467110

36286441

 

[معاونت پژوهشی]

نام و نام‌خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی پست الکترونیک شماره تماس دورنگار
مریم کوشکی جهرمی دکترای فیزیولوژی ورزشی استاد

mkoushki@rose.shirazu.ac.ir

koushki53@yahoo.com

36134676

36467110

36286441

 

[معاونت دانشجوی و فرهنگی]

نام و نام‌خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی پست الکترونیک شماره تماس دورنگار
ستاره شجاعی

دکترای تخصصی روان شناسی و آموزش

کودکان استثنائی

دانشیار

bahareman@shirazu.ac.ir

36134698 36286441

 

[معاونت اداری و مالی]

نام و نام‌خانوادگی تحصیلات مرتبه علمی پست الکترونیک شماره تماس دورنگار
نوراله محمدی دکترای روانشناسی استاد nmohamadi@shirazu.ac.ir

36276708

36134698

36286441