تمدید انتصاب آقای دکتر بابک شمشیری به مدت دو سال به عنوان رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

تمدید انتصاب آقای دکتر بابک شمشیری به مدت دو سال به عنوان رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز


9:30 -شنبه ۱۳۹6/01/26